Dette er vår friluftsavdeling Trollstuen

I Nøtteliten barnehage er vi så heldige at vi har en Naturgruppe! Vi holder til i vårt eget lille hus nede i skogen på baksiden av hovedbygget. Barna er i alderen 4 -6 år.

Naturgruppen Trollstuen - hva er det?

Trollstuen legger  vekt på:

 • Det å være mer ute og å bruke det  flotte nærmiljøet vi har på Søfteland 
 • Vi går mer på tur og legger vekt på motorisk stimulering og det å bevege oss i ulendt terreng
 • Vi er ute i all slags vær
 • Vi lærer om naturens variasjon gjennom året ved direkte erfaring på turer og i uteaktiviteter.
 • Sosial kompetanse, der vi går sammen med, venter på og må ta hensyn til hverandre.
 • Vi blir kjent i nærmiljøet.
 • Vi leker og dramatiserer på turene med hjelp av det vi finner i naturen og fantasien.
 • Vi bruker IKT når vi undrer oss sammen med barna over spørsmål som dukker opp.
 • Øke grad av selvstendighet i påkledning.
 • Øke forståelsen av å pakke sekk og hva det innebærer.
 • La barna få kjennskap til hvordan vi kler oss med forskjellig klær gjennom de forskjellige årstidene
 • Lærer om trafikkregler når vi går på tur.
 • Turer utenfor bhg sitt uteområde, også med buss.
 • Mer utholdende i forhold til turgåing - lengre turer
 • Humor 
 • Vi har et naturlekeområde foran huset vårt som ikke har gjerde. Dette innbyr til rollelek, motoriske aktiviteter og samarbeidsleker.
 • Dannelse  gjennom samspill med andre barn og voksne som innebærer å fungere  i et samfunn og tilegne seg de sosiale normer og regler.
 • Den gyldne regel og demokrati. Alle har en stemme som skal bli hørt, men samtidig skal de forstå at flertallet bestemmer

Selv om vi er Naturgruppe så gjør vi mye av de samme aktivitetene  som de andre avdelingene. I desember er vi mer på huset og tar del i juleforberedelsene. Vi har som de andre avdelingene tilbud om foreldresamtaler to ganger i året.

Vi er opptatt av at barna skal oppleve gleden av å være ute og i bevege ute  hele året!

Barnehagen skal inkludere friluftsaktiviteter og utelek i hverdagen. 

Barn kan i samspill med andre få mange gode opplevelser, erfaringer og utviklingsmuligheter i barnehagens uterom. Barna lærer og tar i bruk det de erfarer gjennom leken. Leken skal være en arena for barnas utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling (Rammeplanen, 2017, s. 20). Med engasjerte voksne som ser muligheter til å finne på morsomme aktiviteter sammen med barna ute, legges det til rette for barns lek og språkutforsking. Utelek og uteaktivitet er en viktig del av barnekulturen som må tas vare på, uavhengig av geografiske og klimatiske forhold. Barna bør få impulser og inspirasjon til leken gjennom opplevelser i nærmiljøet. Ved å ta i bruk udefinerte materialer åpnes det opp for barns utforsking og lek med på en god måte. Fantasien og kreativiteten fremmes, og gode leke- og læringssituasjoner skapes sammen med barna. Ved å tenke at alt det materialet som inngår i en lek- og læringssituasjon virker inn på måter vi ikke helt kan forutse eller vite hvordan virker, kan vi også tenke oss at ansatte i barnehagen aldri helt kan planlegge hva som skal læres (Nyhus, 2016, s.101).

 MYE AV VIRKSOMHETEN TIL BARNEHAGEN FOREGÅR UTE

Barnehagen skal være med på å skape helhetlige opplevelser og læringsarenaer for barna og legge til rette for at barna får muligheten til å utvikle seg ut i fra sine forutsetninger på best mulig måte. Det er viktig å gjøre barna oppmerksomme på det de ser rundt seg når de ferdes i uterommet. I følge rammeplanen skal personalet legge til rette for mangfoldige naturopplevelser og bruke naturen som arena for lek, undring, utforsking og læring. De skal også gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer. Barna skal også få mulighet til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd (Rammeplanen, 2017, s. 53). Dette krever at de voksne inkluderer friluftsaktiviteter og utelek i hverdagen, og at de motiverer og stimulerer barna til å ta i bruk alle sanser når de ferdes ute.

BARN ER SAMLERE

Barn elsker å samle på ting de finner ute på tur. Det kan være skjell, steiner, kongler eller kvister. Det å ta seg tid til å gjøre noe med disse skattene som barna finner, er også med på å vise barna verdien av det vi finner ute i naturen. Samtidig som det kan motivere og inspirere dem til å uttrykke seg gjennom ulike teksthendelser. Kanskje kan det bli en fin tekstskaping sammen barna? Eller kanskje kan det bli noen flotte malerier, tegninger eller tekster? Det er gøy å lage egne eventyrfigurer, og kanskje dikte nye eventyr og fortellinger med alt det spennende som man kan finne på tur. Barna kan leke, fabulere og undre seg når de tar i bruk disse materialene. Når personalet i barnehagen er oppmerksomme og ser verden gjennom barnas øyne, kan de lettere ta deres observasjoner og refleksjoner på alvor.

Å LEKE MED BOKSTAVER OG ORD

Det å få bearbeide opplevelser som man gjør seg ute i naturen, er en viktig del av barnas lærings- og forståelsesprosesser. Anerkjennelse og publisering av barnas uttrykk er med på å inspirere til å gå på jakt etter bokstavskatter og andre spennende ting neste gang de er på tur. Det å få skrive navnet sitt eller bokstaven sin med fine steiner, eller å få lov til å konstruere små ord med pinner eller kongler som man selv har plukket. I følge rammeplanen skal personalet invitere til utforsking av både det muntlige- og det skriftlige språket. Barnehagen skal også bidra til at barn leker med språk, symboler og tekst og stimulerer til språklig nysgjerrighet, bevissthet og utvikling (Rammeplan 2017, s. 48). 

Personalet skal være tilgjengelige, utfordre, tilrettelegge, veilede og observere. Gjennom aktiviteter og ved å skape relasjoner ser de ansatte hvor og når de kan utfordre barna og støtte dem i deres læringsprosesser. Det er gjennom leken barna skaffer seg erfaringer og forståelse.

 TILGANG PÅ ULIKE MATERIALER GIR ROM FOR UTFORSKNING

I utemiljøet har barna tilgang til ulike materialer. I leken bruker barna både det de finner i skogen og det de har samlet. Personalet gir barna tid og rom til å leke og eksperimentere med materialet som en del av det daglige språkarbeidet. Barnas initiativ anerkjennes og støttes både når det gjelder den muntlige og skriftlige utforskingen. Barna bruker fantasien sin og forvandler materialet til det de trenger for å konstruere historier som de anvender i leken. Ofte blir egne fortellinger skapt eller de gjenforteller kjente eventyr som for eksempel Rødhette og Ulven. De ansatte er opptatt av barns språk og bruker det fysiske miljøet aktivt for å møte hvert barn der det er i sin språkutvikling. 

Uterommet på Trollstuen utfordrer med andre ord barna til å være både kreative og utforskende. Dette medfører at det fysiske miljøet har stor betydning for samspill, relasjoner, utvikling og læring. 

Å delta i språklige interaksjoner med mer erfarne barn og voksne fremmer barnas egen språklige utvikling (Gjems, 2011, s. 47). Det er gjennom samtaler med andre at barna hører språket, og det er gjennom å bruke språket aktivt at barna lærer språk. Samtalene er viktige arenaer for barnas tilegnelse av kunnskap, men også for hvordan de lærer språk. Barns aktive språklige deltakelse i samtaler med voksne representerer et sentralt grunnlag for å støtte og stimulere deres språklæring, kunnskapsbygging, læring og tekstkompetanse i barnehagen (Gjems, 2011). 

De voksne legger til rette for lek, utforskning og gode samtaler i møte med barna, og de gir rik tilgang på materialer av ulike kvaliteter som utfordrer barna til å bruke språket aktivt i leken. 

 

 REFERANSER

 • Gjems, L. & Løkken, G. (2011). Barns læring om språk og gjennom språk. Samtaler i barnehagen. Cappelen Damm Akademisk. 1.utgave, 4. opplag 2016. Oslo. 
 • Nyhus, M. R. (2016). Læring sett som flyt mellom menneskelige og alle andre former for materialiteter – bak antroposentriske forståelser av læring. I N. Sandvik (red.) Småbarnspedagogikkens komplekse komposisjoner. Bergen: Fagbokforlaget. 
 •  Rammeplan for barnehagen. Innhold og oppgaver. (2017). Oslo: Utdanningsdirektoratet.