Velkommen til barnehageåret 2020-2021

Ved oppstart vil barnehagen planlegge for en mer normal barnehagehverdag med utgangspunkt i gult nivå i trafikklysmodellen. Det betyr at hele avdelinger vil være samlet og at alle barn skal få et fulltidstilbud.

Les mer om nivåinndeling av smitteverntiltakene.

Vi vil så lenge vi drifter etter trafikklysmodellen situasjonen be om tidspunkt for barnas oppholdstid, levering og henting. Bemanning vil da tilpasses barnas oppholdstid for å sikre samsvar med bemanning og barnas oppholdstid. Informasjon om oppholdstid leveres avdelingen, helst første dag, når dere kommer tilbake fra ferie.

Hvis smittesituasjonen i samfunnet endrer seg, vil vi være forberedt på å justere vår drift. Barnehagen har derfor planer med tiltak tilpasset de tre nivåinndelingene grønn, gul og rød. Disse beredskapsplanene sikrer at vi raskt kan veksle mellom de ulike nivåene og sørge for et trygt og godt barnehagetilbud.

 Vårt pedagogiske innhold

Vårt barnehagetilbud med et pedagogisk innhold vil være tilpasset situasjonen med rammeføringer i samsvar med smittereduserende tiltak. Barnehagens årsplan vil i denne perioden tilpasses situasjonen vi forholder oss til. Det kan derfor oppleves noe avvik mellom beskrivelse og gjennomført praksis som følge av smittereduserende tiltak. Begrensninger på gruppestørrelse, avstand, vask av utstyr og anbefalt mer utetid vil ligge til grunn for våre pedagogiske valg. Det anbefales å følge avdelingens ukeplan med informasjon og praktiske løsninger for innholdet.

Det pedagogiske arbeidet er knyttet opp mot barnas frilek som vi vil tilrettelegge for og følge opp gjennom dagen. De ansatte i Nøtteliten barnehage har alle gått på kurs i metoden «De utrolige årene». En stor del av dette kurset handler om hvordan vi som voksne kan hjelpe og støtte barn i lek og samspill med hverandre. Dette kalles «coaching». Det innebærer å være tilstede i leken med barna, enten som aktiv deltager, eller som tilskuer.

Leken har en nytteverdi. I leken er det rom for mye læring. I frilek øver barna på sine motoriske-, kognitive-, kommunikative-, og sosiale ferdigheter. De voksne har ansvar for å veilede og støtte leken når det trengs. Ved bruk av coaching øker vi læringsutbyttet.

Leken har en egenverdi. Barn leker ikke for å lære. Barn leker fordi de har lyst til å leke. For barn er leken selve meningen med å gå i barnehage. For barn er leken undring, fantasi, mestring og glede.

Ved evt spørsmål finner dere kontakt informasjon til avdelingene eller undertegnede på hjemmesiden.

Situasjonen krever godt samarbeid mellom barnehage og hjem, gode hygiene rutiner og ansvar for å holde seg informert om når en kan gå og når en skal være hjemme fra barnehagen ved sykdom. Se egen oversikt i smittevilederen.   

Barna kan nå ha med egen matboks og drikkeflaske som må vaskes daglig. 

Jeg vi har de beste forutsetninger for å kunne skape en trygg og god barnehagehverdag for oss tilknyttet Nøtteliten. 

Jeg ser frem til hverdagen sammen med dere. 

Beste hilsen Ingvild Vevle Chyba, Daglig leder.