Sammarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget består av 2 representanter valgt av foreldre, 2 fra personale og 1 oppnevnt fra eier.

Kommunen kan velge en representant til samarbeidsutvalget. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ som bl.a. skal fastsette årsplan for barnehagens pedagogiske virksomhet. Eierrepresentantene velges for 2 år om gangen. De øvrige for 1 år.

Daglig leder for barnehagen er sekretær for samarbeidsutvalget, forbereder sakene, setter opp saksliste, og kaller inn til møte i samråd med samarbeidsutvalgets leder.