Styrer

Styrer er gitt det daglige ansvaret i barnehagen; pedagogisk, personalmessig og administrativt. Styrer jobber for at det pedagogiske arbeidet er i tråd med barnehageloven og rammeplanen, og at personalet utvikler en felles forståelse for oppdraget som er gitt i disse. Styrer sørger for at personalet får ta i bruk sin kompetanse. En forutsetning for en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse er et godt samarbeid med barnehageeier, barnehagens pedagogiske ledere og barnehagens øvrige personale. Styrer leder og følger opp arbeidet med planlegging, dokumentasjon, vurdering og utvikling av barnehagens innhold og arbeidsmåter og sørger for at hele personalgruppen involveres.

Styreren sikrer at barnehagen har innarbeidet rutiner for samarbeid med relevante institusjoner. Barnehagens samarbeidspartnere er:

  • Os Kommune
  • Skolene barna skal ha overgang til
  • Helsestasjonene
  • Barnevernet
  • Pedagogisk-psykologiske tjenesten
  • NAV
  • Private Barnehager Landsforbund
  • Os videregående skole (praksisplass)
  • NLA (praksisplass)
  • Andre barnehager

Styrer i Nøtteliten Barnehage er:

Ingvild Vevle Chyba