Barnehagens personale

Alle de ansatte i barnehagen skal sammen bidra til å oppfylle målene og kravene i rammeplanen med utgangspunkt i sine erfaringer og sin kompetanse. Årsplanen inneholder plikter for personalet i samsvar med Rammeplan for barnehager og fungerer derfor også som en stillingsbeskrivelse.

De pedagogiske lederne er gitt ansvaret for å iverksette og lede det pedagogiske arbeidet, i tråd med godt faglig skjønn. Den pedagogiske lederen på hver avdeling skal veilede og sørge for at barnehageloven og rammeplanen oppfylles gjennom det pedagogiske arbeidet. Den pedagogiske lederen leder også arbeidet med planlegging, gjennomføring, dokumentasjon, vurdering og utvikling av arbeidet i barnegruppen eller innenfor de områdene han/hun er satt til å lede.

Vi mener å ha en pedagogisk praksis som vil gi studenter fra høyskolen og elever fra videregående en nyttig praktisk og teoretisk utvikling. Vi ser det som et viktig ansvar å tilby praksisplasser for å kunne rekruttere nye pedagoger og fagarbeidere inn i vårt yrke. Dette er også et ledd i vårt arbeid med vår verdi om å være i utvikling. Det er lærende som organisasjon å ta imot elever og studenter med ny kunnskap, spørsmål og behov for veiledning. Dette gir oss muligheten til å se vår praksis i lys av nytt fokus. Vi har dyktige pedagoger og fagarbeidere som er gode rollemodeller og veiledere i prosessen med å tilegne seg egen yrkespraksis. Vi har også ansatte med videreutdanning innen veiledning som er et krav for å være øvingslærer for høyskolen. Vi har samarbeid med NLA, Os videregående skole og Slåtthaug videregående skole.

Ekornstubben, Hareskogen, Humlebolet og Pinnsvinkroken har Pedagogisk Leder 1, Pedagogisk Leder 2 og to assistenter som grunnbemanning. Trollstuen består av Pedagogisk Leder 1 og to assistenter. I tillegg har vi en ressurspedagog som fungerer som en ekstraressurs på alle avdelingene, hovedsakelig som musikkpedagog.