Barnehagen følger nå smitteforbyggende tiltak etter GRØNT nivå.

Nasjonal smitteveileder for barnehager oppdateres til enhver tid i tråd med ny kunnskap og barnehagens beredskapsplaner er justert etter dette.

Barnehagen har egen beredskapsplan med utgangspunkt i nasjonal trafikklysmodell. Denne modellen er utviklet med tanke på å kunne holde barnehagene åpne til tross for ulikt smittenivå i samfunnet. Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet har utarbeidet veiledere med graderte råd (trafikklysmodellen) for å ivareta smittevernet i barnehager ved varierende smittenivå lokalt og/eller nasjonalt. Modellen varierer fra vanlig organisering av barnehagehverdag og lek (grønt nivå), til mer omfattende tiltak med små, faste grupper av barn og ansatte (rødt nivå).

Ved GRØNT nivå vil dette være vår praksis:

 • Avdelingene driftes som en kohort 
 • Småbarnsavdelingene benytter samme uteområde pga gruppenes størrelse
 • De store avdelingene tilpasser seg areal pr barn etter kravet og kan variere mellom våre ulike områder, også sammen når det er areal nok.
 • Foreldre avleverer barna i garderoben. Avdelingens oppholdsrom er forbeholdt barn og personal + foreldre på tilvenning.
 • Hold en meter avstand og vent utenfor til det er ledig hvis dette ikke lar seg gjøre i garderoben 
 • Ingen syke skal møte i barnehagen
 • God hygiene (hyppig håndvask)og normalt renhold (leker og utstyr)
 • Desinfeksjonsmiddel ved alle innganger
 • Avdelingene er adskilt inne. 
 • Førskolegruppe blir gjennomført på egen avdeling. 
 • Avdelingene har egne personal / møterom / toalett  
 • Tiltak ved måltidhåndtering for å redusere antall personer på kjøkkenet
 • Påbud om munnbind i barnehagen ute og inne. 

Veilederne tar utgangspunkt i gjeldende rammebetingelser, regelverk og finansiering. Veilederne kommer i tillegg til eksisterende regler og retningslinjer beskrevet i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Smittevilederen for barnehager utgitt i sin helhet finner dere her: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/veileder-om-smittevern-for-barnehager/

 

Barnehagen følger nasjonale retningslinjer og praktiserer tiltak for å ivareta en trygg barnehage for ditt barn også under situasjonen med Covid-19. Vår praksis er kort oppsummert her: Slik sørger vi for trygg barnehage

Det har stor betydning at barna kan gå barnehagen i utbrudds-perioden, samtidig som smittevernet ivaretas, både for barna og de ansatte. Alle som har en rolle i barnehagen må sammen bidra for å sikre best mulig smittevern. Dette gjelder både foresatte og ansatte.Vi er takknemlig for og avhengig av ditt bidrag til dette.  

Barnehagesektoren har nå fått mulighet til å redusere åpningstiden hvis det er for høyt sykefravær i personalgruppen til å kunne opprettholde et forsvarlig tilbud fra 7-16.30. Vi håper å unngå å komme i den situasjonen med et samarbeid om at ingen syke kommer i barnehagen og følge smitteforebyggende tiltak som er anbefalt. 

Tusen takk for din hjelp!