Barnehagen følger nå smitteforbyggende tiltak etter GRØNT nivå.

Nasjonal smitteveileder for barnehager oppdateres til enhver tid i tråd med ny kunnskap og barnehagens beredskapsplaner er justert etter dette.

Barnehagen har egen beredskapsplan med utgangspunkt i nasjonal trafikklysmodell. Denne modellen er utviklet med tanke på å kunne holde barnehagene åpne til tross for ulikt smittenivå i samfunnet. Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet har utarbeidet veiledere med graderte råd (trafikklysmodellen) for å ivareta smittevernet i barnehager ved varierende smittenivå lokalt og/eller nasjonalt. Modellen varierer fra vanlig organisering av barnehagehverdag og lek (grønt nivå), til mer omfattende tiltak med små, faste grupper av barn og ansatte (rødt nivå).

Ved GRØNT nivå vil dette være vår praksis:

 • Avdelingene driftes som en kohort 
 • Småbarnsavdelingene benytter samme uteområde pga gruppenes størrelse
 • Ingen syke skal møte i barnehagen
 • God hygiene (hyppig håndvask)og normalt renhold (leker og utstyr)
 • Desinfeksjonsmiddel ved alle innganger
 • Avdelingene er adskilt inne og de store også ute
 • De store avdelingene kan bytte på uteområdene.
 • Førskolegruppe blir gjennomført på egen avdeling.
 • Avdelingene har egne personal / møterom / toalett  
 • Tiltak ved måltidhåndtering for å redusere antall personer på kjøkkenet
 • Holder uteområdet stengt for andre enn våre brukere på dagtid.

I denne lenken er hovedtrekkene ved trafikklysmodellen for barnehager presentert: Nivåinndeling av smitteverntiltak for barnehage

Veilederne tar utgangspunkt i gjeldende rammebetingelser, regelverk og finansiering. Veilederne kommer i tillegg til eksisterende regler og retningslinjer beskrevet i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Smittevilederen for barnehager utgitt i sin helhet finner dere her: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/veileder-om-smittevern-for-barnehager/

Barnehagen følger nasjonale retningslinjer og praktiserer tiltak for å ivareta en trygg barnehage for ditt barn også under situasjonen med Covid-19. Vår praksis er kort oppsummert her: Slik sørger vi for trygg barnehage

Det har stor betydning at barna kan gå barnehagen i utbrudds-perioden, samtidig som smittevernet ivaretas, både for barna og de ansatte. Alle som har en rolle i barnehagen må sammen bidra for å sikre best mulig smittevern. Dette gjelder både foresatte og ansatte.Vi er takknemlig for og avhengig av ditt bidrag til dette.  

Tusen takk for din hjelp!