/>

Vi følger overordnede smittevernanbefalinger til befolkningen som vil begrense spredning av smittsomme sykdommer, inkludert korona.

Det vil fortsatt gjelde et krav om smittevern i barnehager, jf. forskrift om miljørettet helsevern i barnehager

Vår gjeldende praksis er:

Syke personer skal ikke være i barnehagen (gjelder barn, foreldre og ansatte)

God hånd- og hostehygiene (desinfeksjon ved portene skal benyttes før en kommer inn i barnehagen for foreldre og personell, valgfritt for barn) Barna får hjelp av foreldre med å vaske hender når de leveres og personalet gjennomfører håndvask ellers gjennom dagen.

Godt renhold og god ventilasjon vil opprettholdesBarn og ansatte med nyoppståtte luftveissymptomer og/eller sykdomsfølelse skal ikke møte i barnehage. Dette gjelder også vaksinerte. Følg gjeldende anbefaling for testing. Mer informasjon om dette finner du her:

Kort oppsumert:

Testing 

Det er anbefalt at voksne tester seg for korona ved nyoppståtte luftveissymptomer. Testing av personer uten symptomer anbefales ikke. Barn med symptomer trenger ikke lenger å teste seg.

Ved påvist Korona

Ansatte med nyoppståtte luftveissymptomer og/eller sykdomsfølelse skal ikke møte på jobb. Dette gjelder også vaksinerte. Det er anbefalt at personer som er smittet med korona holder seg hjemme i fire døgn fra symptomstart, eller fra dagen for positiv test hvis man ikke har symptomer.

Anbefalingen om å holde seg hjemme i fire døgn gjelder ikke for barn. Disse anbefales kun å holde seg hjemme dersom de er syke. De kan gå i barnehage og skole når de har vært feberfrie i 24 timer.

Stengt eller redusert tilbudet som følge av sykdom

Vi har fortsatt ikke nått den antatte smittetoppen som kan gi utslag i høyt sykefravær, noe som skaper utfordringer for bemanningen. Regelverket gir generelt ikke anledning til å stenge eller begrense barnehagetilbudet ved høyt sykefravær. Dersom barnehager likevel må stenge hele eller deler av virksomheten på grunn av generelle driftsutfordringer, må dette skje ut fra force majeure-betraktninger. Terskelen for dette er høy men vil benyttes hvis det er nødvendig i mangel på nok personell. Vi ber derfor spesielt om å ta ansvar for å respektere at ingen syke skal være i barnehagen av hensyn til smitte, ringvirkninger og utfordringer dette kan gi bemanningsmessig.

Organisering

Vår hverdag vil være organisert for å kunne håndtere situasjonen med forventet høyt fravær gjennom vinteren. Dette er:

  • Avdelingene er adskilt inne
  • Avdelingene er sammen ute men må forholde seg til norm for antall barn og areal på hvert område.
  • Personalet benytter egne pauserom / grupperom / samtalerom / toalett/ kjøkken
  • Mathåndtering som på grønt nivå i trafikklysmodellen

Restsymptom

Dette er milde restsymptomer som rennende nese, snørr, heshet og noe hoste.

Trafikklysmodellen videreføres som en beredskapsveileder som angir anbefalte kontaktreduserende tiltak når smittesituasjonen i kommunen gjør at det er nødvendig og forholdsmessig med smitteverntiltak i barnehager.

Ved spørsmål ta kontakt på mail: post@nottelitenbarnehage tlf: 99470031