Vår pedagogiske virksomhet

Nøtteliten barnehage er en pedagogisk virksomhet hvor innholdet planlegges og vurderes.

Personal, Barn og foreldre skal medvirke i disse prosessene. Vi kan se tilbake på mange spennende prosesser ved starten av det nye barnehageåret for at barna skal erfare et så godt barnehagetilbud som mulig. I tillegg til et kvalitetsikrende styremøte med våre eiere, årlig møte med bedriftshelsetjenesten, verneombud og de tillitsvalgte har alle avdelinger hatt foreldremøter med felles innhold. I Rammeplanen for barnehager er det et eget kapittel om samarbeid mellom hjem og barnehage. Kvaliteten på dette samarbeidet er avgjørende for hvor godt vi klarer å ivareta barnet. Gjennom informasjon og gruppearbeid fikk vi satt ord på forventninger fra personalet til foreldrene og fra foreldrene til barnehagen. Denne avklaringen gir det beste utgangspunktet for samarbeidet videre. Litt lett servering og mye engasjement var gjennomgående på alle avdelingsmøter.

Foreldrene til førskolebarna hadde eget foreldremøte hvor Søfteland skole også var representert. Informasjon om førskolegruppens skoleforbredende opplegg og samarbeid med skolen var tema. Barnehagen informerte om arbeidet frem til skolestart og skolen informerte om forberedelsene før sommeren og selve oppstarten. Dette gir oss en felles oversikt og mulighet for å stille oppklarende spørsmål. Sammen skal vi forberede og trygge barna i overgangen noe dette møtet sikrer muligheten for. 

Planleggingsdagen ble lagt til et tidspunkt utenom selve tilvenningsperioden. Dette ble gjort for å skåne barna i oppstartsfasen da kontinuitet er viktig for å etablere rutiner. For personalet er en hel dag avsatt til videreutvikling (Språkløyper ), planlegging, evaluering og justering av praksis viktig for å sikre vår kvalitet. Vårt fokus er å ivareta et barnehagetilbud etter forskriftene men gjøre det på vår måte for å sikre en praksis i tråd med vår visjon: Et herlig sted på jord for liten og for stor.

Engasjementet knyttet til vår drift er stort. Dette har vært synlig på samtlige møter. Det er en glede at det raskt meldte seg personer som foreldrerepresentanter til foreldreutvalget noe som ivaretar foreldres medvirkning. Det er med takknemlighet vi kan se tilbake på disse møtene med engasjementet fra alle dere involverte. Dette gir oss grunnlaget for et helhetlig godt barnehagetilbud og et etablert samarbeid for å kunne justere oss gjennom året.

 Tusen takk!