Tilrettelegging av det allmennpedagogiske tilbudet for barn som trenger ekstra støtte

Barnehagen skal tilpasse det allmennpedagogiske tilbudet etter barnas behov og forutsetninger, også når noen barn har behov for ekstra støtte i kortere eller lengre perioder. Barnehagen skal sørge for at barn som trenger ekstra støtte, tidlig får den sosiale, pedagogiske og/eller fysiske tilretteleggingen som er nødvendig for å gi barnet et inkluderende og likeverdig tilbud. Tilretteleggingen skal vurderes underveis og justeres i tråd med barnets behov og utvikling. Barnehagen skal legge til rette for at behov blir ivaretatt innenfor det ordinære barnehagetilbudet om mulig.

Inkludering i barnehagen handler også om tilrettelegging for sosial deltakelse. Barnehagens innhold må formidles på en måte som gjør at ulike barn kan delta ut fra egne behov og forutsetninger. Barnehagens viktigste sosialiseringsarena er leken. For noen barn kan tidlig innsats innebære at personalet arbeider særlig målrettet og systematisk - over kortere eller lengre perioder - med å inkludere barnet i meningsfulle fellesskap.

Hvis det er grunn til å tro at barnets behov ikke kan dekkes innenfor det allmennpedagogiske tilbudet, skal barnehagen opplyse foreldrene om retten til å kreve en sakkyndig vurdering av om barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp.

Barnehagen skal sørge for at barn som mottar spesialpedagogisk hjelp, inkluderes i barnegruppen og i det allmennpedagogiske tilbudet. Daglig leder er ansvarlig for å innhente nødvendige opplysninger om barnet, sikre nødvendig kompetanse og ressurser, samt sikre videre informasjonsflyt til personalet som skal jobbe med barnet.

Barnehagen har et tett og godt samarbeid med andre instanser med supplerende fagkunnskap til vår pedagogiske kompetanse. Barnehagen har en gang i måneden besøksdag av Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT). Dette for å innhente råd og veiledning for å sikre beste oppfølging av barnet. Annenhver måned er det også Ressursteam i barnehagen. Dette teamet er satt sammen av en  representant fra helsestasjonen, barnevernstjenesten og PPT. Dette er også et team hvor vi kan samarbeide og motta råd og veiledning for å kunne gi beste oppfølging av barn med behov. 

At vi benytter DUÅ i arbeidet med barna i Os kommune betyr at vi har:

  • Felles kvalitet
  • Kompetente voksne
  • Voksne som tydelige rollemodeller
  • Bygger gode relasjoner til barn
  • Barn skal oppleve anerkjennelse, mestring og trygghet
  • Tidlig innsats ved måten å jobbe på.