Barnehagen skal fremme kommunikasjon og språk

Vårt pedagogiske innhold har utgangspunkt i kunnskap om at kommunikasjon og språk påvirker og påvirkes av alle sider ved barnets utvikling. Gjennom dialog og samspill støttes barna i å kommunisere, medvirke, lytte, forstå og skape mening. Vi jobber med kommunikasjon med ulike innfallsvinkler. Tegn til tale, tegnspråk og kommunikasjonsteknikker i de vanskelige samtalene med barna er kompetanse vi har i personalgruppen.

Barnehagen anerkjenner og verdsetter barnas ulike kommunikasjonsuttrykk og språk. Barnehagen har kompetanse og erfaring med tegnspråk og praksis for tegn til tale som støtte i kommunikasjonen. Alle barn vil kunne få god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen, og alle barn skal få delta i aktiviteter som fremmer kommunikasjon og en helhetlig språkutvikling.

Personalet skal

  • anerkjenne og respondere på barnas ulike verbale og non-verbale uttrykk og støtte deres språkutvikling
  • stimulere barns verbale og non-verbale kommunikasjon og legge til rette for at alle barn involveres i samspill og i samtaler
  • sørge for at alle barn får varierte og positive erfaringer med å bruke språk som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og som uttrykk for egne tanker og følelser
  • være bevisst på sine roller som språklige forbilder og være lydhøre i kommunikasjon med alle barn
  • følge med på barnas kommunikasjon og språk og fange opp og støtte barn som har ulike former for kommunikasjonsvansker, som er lite språklig aktive, eller som har sen språkutvikling
  • bidra til at språklig mangfold blir en berikelse for hele barnegruppen, støtte flerspråklige barn i å bruke sitt morsmål og samtidig aktivt fremme og utvikle barnas norskkompetanse.

Språkløyper

For å sikre kvaliteten i arbeidet med barnas språkutvikling jobber vi bevisst med å gjøre  språk og leseaktiviteter til en naturlig del av hverdagen. Vi benytter et utviklingsarbeid for personalet. Dette er språkløyper, en nasjonal strategi av Kunnskapsdepartementet for språk, lesing og skriving. Målet er å styrke norske elevers språk, lesing og skriving. Personalet benytter seg av digitale kompetansepakker, laget i samarbeid med forskere, barnehagepedagoger og lærere. Lesesenteret har ansvar for gjennomføringen, i samarbeid med Skrivesenteret og Utdanningsdirektoratet. Mer informasjon om pakkene finner dere på sprakloyper.no. I praksis betyr dette mer lesing i barnehagen, økt bevissthet i bokutvalget som presenteres og hvordan det presenteres.

Visjon for arbeidet:                    Vår leseglede er alltid til stede

 

Språkglede i barnehagen et ressurshefte for språkstimulering for de yngste benyttes også i arbeidet med barnas språkutvikling. Et hefte utarbeidet av Os kommune