Barnehagen er stengt fra 13.mars

Kommuneleiinga i Bjørnafjorden har beslutta å følgje avgjerda til Vestland fylke og Bergen kommune. Difor stenger vi alle barne- og ungdomsskular og barnehagar frå og med fredag 13. mars. Vi skal handtere at samfunnskritisk personell kan få tilsyn av barn. Behovet kartlegges i den enkelte barnehage og tilpasses foreldrenes arbeidssituasjon innenfor barnehagens normale åpningstid.

Som et ledd i arbeidet med å begrense spredningen av viruset covid-19, har regjeringen i samråd med Helsedirektoratet bestemt at alle landets skoler og barnehager stenges, i første omgang i to uker.

Barnehagen stenges i utgangspunktet for alle barn, men barnehagene må sørge for å holde åpent for barn av ansatte i helse- og omsorgssektoren, transportsektoren og ansatte i andre kritiske samfunnsfunksjoner. Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehagen er stengt.Behovet kartlegges i den enkelte barnehage og blir vurdert fredag 13. mars. Tilbudet starter for de innen målgruppen fra mandag 16.mars. Mer praktisk informasjon kommer så snart det er klart til de dette gjelder.

Selv om stenging av barnehager vil medføre stor ulempe for svært mange familier, er det viktig at alle deler av samfunnet bidrar aktivt i dugnaden med å stoppe pandemien som nå rammer store deler av verden.

Vi vil derfor som medlemsbarnehagene av de Private Barnehagers Landsforbund følge de råd som til enhver tid gjelder fra nasjonale og lokale helsemyndigheter. Vi skal alltid være en del av løsningen på samfunnets utfordringer, og dette gjelder ikke minst i en alvorlig situasjon som denne.

"Dette er ein nasjonal dugnad og at stenginga er gjort  ut frå hensyn  til å førebygge og utsette smitte av koronaviruset og  at flest mogeleg barn skal vere heime med eigne omsorgspersonar.  Dersom barn og foreldre som er heime oppsøker barnehagen eller nærmiljøanlegg på skulane i ordinær opningstid skal dei ikkje få tilgang til desse areala".

Men basert på et dokument utarbeidet av departementene, gir denne listen et utgangspunkt for de vurderingene om:

Kritisk personell:

 • Helse og omsorg: Personer som skal opprettholde virksomheten i helse- og omsorgstjenestene. Som kritisk personell regnes også personer som jobber med renhold ved helse- og omsorgsinstitusjoner.
 • Styring og kriseledelse: Ordfører og rådmann/kommunedirektør samt andre ledende ansatte i kommunen - og ellers personell som er kritisk for at kommunen skal kunne ivareta forsvarlig drift av kommunale oppgaver og tjenester og/eller er avgjørende for håndteringen av koronautbruddet. Personell som er kritisk for at regjeringen, Stortinget, Høyesterett, Kongehuset, fylkesmennene og Sysselmannen skal kunne utføre tillagte oppgaver. Personell i departementene og i departementenes underlagte etater/virksomheter som er kritiske for håndteringen av koronautbruddet. Personell i NRK som er kritisk for å ivareta virksomhetens ansvar for å legge til rette for at myndighetene kan nå ut til befolkningen med informasjon.
 • Forsvar: Kritisk nøkkelpersonell i Forsvaret, både sivilt og militært ansatte. Dette vil også kunne omfatte personell som blir innkalt for å bistå Forsvaret.
 • Lov og orden: Dommere og statsadvokater, politiansatte med operative oppgaver, grensekontroll (også toll), ansatte på operasjonssentraler, etterforskere, påtale, sikkerhet og beredskap samt annet nøkkelpersonell som er nødvendig for å sikre en forsvarlig drift. Nøkkelpersonell i UDI og ansatte ved ankomstsenter og mottak, samt nøkkelpersonell i fengselsvesenet.
 • Barnevern: Personell som arbeider med håndtering av akutte saker eller som har kritisk kompetanse for å ivareta særlig utsatte barn.
 • Redningstjeneste: Kritisk personell blant annet i hovedredningssentralene,redningshelikoptertjenesten, luftambulansetjenesten, Avinor redningsberedskap, brannvern, sivilforsvar og kjemikalie- og eksplosivberedskap.
 • IKT-sikkerhet i sivil sektor: Personer som har som oppgave å ivareta og opprettholde IKT-sikkerhet og tjenester i offentlig og privat sektor.
 • Natur og miljø: Omfatter blant annet personer som jobber med forurensningsberedskap, meteorologiske tjenester og overvåkning av flom- og skredfare.
 • Forsyningssikkerhet: Nærings- og fiskeridepartementet skriver at dette omfatter kritisk personell innenfor følgende yrkesgrupper: Sjåfører, lagerarbeidere, ansatte ved distribunaler og lagre, ansatte ved drivstoffterminaler og drivstoffanlegg, ansatte i sentrale administrative funksjoner, ansatte i fôrindustrien, personer som arbeider med husdyrproduksjon, fiskeri og havbruk, veterinærer som arbeider med husdyr, fiskeri og havbruk, ansatte i næringsmiddelindustrien og butikk- og bensinstasjonansatte.
 • Vann og avløp: Kommunens personale, eller annet personell, som har som oppgave å sikre vann og avløp.
 • Finansielle tjenester: Personell som understøtter kritiske leveranser, og som er kritiske for å opprettholde evnen til sikker formidling av kapital mellom aktører nasjonalt og til og fra utlandet, gjennomføring av betalinger og andre finansielle transaksjoner på en sikker måte og evne til å beholde befolkningens tilgang til nødvendige betalingsmidler, herunder kontanter.
 • Kraftforsyning: Personer som jobber ved kraftverk, har sentrale oppgaver innen kraftforsyning og vedlikehold av dette.
 • Elektroniske kommunikasjonstjenester: Omfatter personer som sikrer kommunikasjon, herunder telefoni og internett for å opprettholde kommunikasjonsmulighetene.
 • Nav: Nøkkelpersonell knyttet til ledelsesfunksjoner. Personell som ivaretar publikumskontakt og behandler den kraftig økende strømmen av søknader om blant annet dagpenger, sykepenger, omsorgspenger mm. IKT- personell hos Nav og innleide konsulenter som bistår med IT utviklingen. 
 • Transport: Arbeidstakere innenfor veitransport, luftfart, jernbane og maritim transport. Omfatter også kritisk personell som er nødvendig for å opprettholde denne, for eksempel reparasjoner, kontroll og tilgang på materiell – og personer som jobber med å sikre transporten, som for eksempel flygeledere, togledere, loser.
 • Gravferdsbransjen: Personer som har til oppgave å utføre nødvendig henting og transport av døde fra dødssted til egnet oppbevaring.
 • Satellittbaserte tjenester: Personer som jobber med å opprettholde muligheten til å ivareta sikkerheten til å kunne motta nødvendige satellitt-tjenester.
 • Apotekene: I første rekke vil dette omfatte personer som er farmasøyter, apotekere og apotekteknikere.

Viktig personell:

 • Renovasjon: Sjåfører, logistikkmedarbeiderne, ansatte ved anlegg for mottak, sortering, lagring, forbrenning og eventuelt annen avfallsbehandling som er nødvendig for å samle inn og håndtere avfall. (viktig personell)
 • Media: Personell som er kritisk for å ivareta behovet for informasjon til publikum.

Terskelen skal ligge høyt

I dokumentet som som departementene har utarbeidet, fastslås det at hovedregelen er at barnehager og skoler er stengt for å hindre spredning av smitte. Terskelen for å få tilbud om barnehage-/skoleplass skal av hensyn til smittevernet ligge høyt.

Antall personell som defineres innenfor kritiske samfunnsfunksjoner som ber om opprettholdelse av barnehage- /skoletilbud bør derfor begrenses så mye som mulig. Følgende presiseres:

 • Det er nøkkelpersonell innenfor de samfunnskritiske funksjonene som er omfattet, og ikke funksjoner som generelt kan være viktige uten å være samfunnskritiske.
 • Det bør legges til grunn en restriktiv linje hvor det bør oppfordres til deling av barnepass mellom foreldrene.
 • Bruk av andre slektninger og andre til barnepass kan ved behov vurderes, men eldre og andre personer i risikogrupper bør ikke brukes.
 • Barna skal være under 12 år og barn som bor med to foresatte må ha begge foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner for at de skal få et tilbud.