Betaling for barnehageplass

Barnehagen følger maksimalpris bestemt av regjeringen. Innbetaling for barnehageplass skal skje forskuddsvis den 1. i hver måned.

Det er støtteordninger familier kan søke om. Det er gitte kriterier som utløser dette. Se egen link under:

Barnehage- foreldrebetaling og gratis kjernetid

Se barnehagens vedtekter for vår praksis ved utestående foreldrebetaling.

Barnehagen følger nasjonale satser på foreldrebetaling. Regjeringen fastslår maksimalprisen for en barnehageplass.

Når det gjelder maksprisen så øker den til kr 3135,- fra 1 januar 2020. 

Barnehagen benytter PBL sitt regnskapskontor.

FORELDREBETALING