Vår praksis som innspill til studentenes undervisning📚

Nøtteliten fikk det ærefulle oppdraget å representere barnehagesektoren i paneldebatt med tema overganger. Dette var en del av undervisningen til lærer studentene på NLA høgskolen.

Barna opplever overganger gjennom utdanningsløpet fra oppstart i barnehagen til videre utdanning. Det er viktig at barna ivaretas i disse overgangene. Dette gjelder ved tilvenning av nye barn, overflytting internt fra liten til stor avdeling, overgang til ny barnehage ved flytting og ved oppstart på skole. Rammeplan for barnehagen og Os kommune sin plan for overganger gir føringer for vår praksis.Våre interne valg av rutiner ut fra de gitte rammer er basert på erfaring og evaluering av vår praksis. Vår deltakelse i undervisningen til studentene, kommende yrkesutøvere gav en unik mulighet til å påvirke. Studentene var lydhøre for våre erfaringer og aktive med spørsmål til panelet, representanter fra barneskole, ungdomsskole og videregående skole. Vi har alle et ansvar for å sikre best mulig praksis for gode overganger til det beste for barna. Ved vår deltakelse fikk vi også etterprøvet vår praksis i lys av spørsmål og informasjon fra andre instanser. Dette bidro til en ekstra kvalitetsikring.

Vår praksis vurderes også gjennom vår årlige brukerundersøkelse. En undersøkelse utarbeidet av utdanningsdirektoratet. Det er gledelig at vi på siste brukerundersøkelse fra november 2018 får 4,9 av 5 poeng på vårt skoleforberedende opplegg for førskolegruppen og 4,9 poeng på spørsmål om hvordan barnet ble ivaretatt i tilvenningsperioden generelt. Vår praksis ved overgangene finner dere mer detaljert informasjon om på vår hjemmeside i årsplanen for 2018-2019.