Barnehagen skal fremme læring

I barnehagen planlegger vi for et stimulerende miljø som støtter opp om barnas lyst til å leke, utforske, lære og mestre.

Barnehagen introduserer nye situasjoner, temaer, fenomener, materialer og redskaper som bidrar til meningsfull samhandling. Barnas nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær skal anerkjennes, stimuleres og legges til grunn for deres læringsprosesser. Barna får undersøke, oppdage og forstå sammenhenger, utvide perspektiver og få ny innsikt. Barna skal få bruke hele kroppen og alle sanser i sine læringsprosesser. Barnehagen bidrar til læringsfellesskap der barna skal få bidra i egen og andres læring.

Personalet skal

  • sørge for et inkluderende fellesskap og legge til rette for at barn kan bidra i egen og andres læring
  • legge til rette for helhetlige læringsprosesser som fremmer barnas trivsel og allsidige utvikling
  • være oppmerksomme på barnas interesser og engasjement og legge til rette for læring i ulike situasjoner og aktiviteter
  • støtte og berike barnas initiativ, undring, nysgjerrighet, kreativitet, læringslyst og tiltro til egne evner
  • utvide barnas erfaringer og sørge for progresjon og utvikling i barnehagens innhold
  • støtte barnas refleksjoner rundt situasjoner, temaer og fenomener og skape forståelse og mening sammen med dem
  • sørge for at alle barn kan få rike og varierte opplevelser og erfaringer, utfordringer og mestringsopplevelser.


Samling

Samlingsstund både avdelingsvis og felles for alle avdelinger er en god arena for formidling og læring. Avdelingene har daglige samlinger men Hver avdeling inviterer hele barnehagen til fellessamling en gang i løpet av barnehageåret. Da er det opp til avdelingen å velge innhold. Det er ofte med utgangspunkt i det avdelingen har hatt fokus på i forkant av fellessamlingen eller som introduksjon til nytt tema. Det er alltid like kjekt å møtes til fellessamling hvor vi får oppleve og erfare med alle våre sanser. Allsang, skuespill, skyggeteater men også så mye mer…Mulighetene er mange, ikke rart vi gleder oss til samling…