Barnehagens verdigrunnlag

I Nøtteliten barnehage er barnehagens verdigrunnlag personalets felles utgangspunkt i møte med barn, foreldre og medarbeidere.

Barnehagens verdigrunnlag formidles, praktiseres og oppleves i alle deler av barnehagens pedagogiske arbeid. Barnehagens verdigrunnlag skal oppleves gjennom personalets praksis ved å være INKLUDERENDE, LEKENDE og i UTVIKLING. Dette er også synliggjort i vår «paraply».

Ved at personalet inkluderer barn, foreldre og medarbeidere skal vi sikre at alle blir sett og hørt. Alle tilknyttet barnehagen vår skal oppleve glede ved å tilhøre fellesskapet i Nøtteliten.

Ved å være lekende skal vi tilrettelegge tid og rom for optimale leke forhold for de ulike aldersgrupper og enkeltbarns særlige behov. Personalet skal være delaktig, undrende og bruke humor til glede for alle barn på barnas egne premisser. 

Ved å være i utvikling skal personalet være mottakelig for ny kunnskap, veiledning og å endre  egen og felles yrkespraksis når det er til det beste for barna.  

Barndommen har egenverdi, og barnehagen har en helhetlig tilnærming til barnas utvikling. Barnehagens samfunnsmandat er, i samarbeid og forståelse med hjemmet, å ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Lek, omsorg, læring og danning skal ses i sammenheng.

Det fremgår av barnehageloven § 1 at barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Alle barnehager skal bygge på verdigrunnlaget som er fastsatt i barnehageloven og internasjonale konvensjoner som Norge har sluttet seg til, slik som FNs konvensjon av 20. november 1989 om barnets rettigheter (barnekonvensjonen) og ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater (ILO-konvensjonen).

Å møte individets behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og anerkjennelse og sikre at barna får ta del i og medvirke i fellesskapet, er viktige verdier som skal gjenspeiles i barnehagen. Barnehagen skal fremme demokrati, mangfold og gjensidig respekt, likestilling, bærekraftig utvikling, livsmestring og helse.

Norge har, med bakgrunn i urfolks særlige rettigheter, en særlig forpliktelse til å ivareta samiske barns og foreldres interesser, jf. Grunnloven § 108, barnekonvensjonen art. 30 og ILO-konvensjonen. Samiske barn i barnehage skal få støtte til å bevare og utvikle sitt språk, sin kunnskap og sin kultur uavhengig av hvor i landet de bor.

Barnehagens verdigrunnlag skal være retningsvisende for at vi skal oppnå vår visjon:

Et herlig sted på jord for liten og for stor

 

Barnehagens verdigrunnlag er resultatet av våre prioriteringer ut fra rammefaktorene. Vårt arbeid og våre valg blir helheten på vårt barnehagetilbud. Dette er visualisert som dammen under vår "paraply".

(Se vår "paraply", vår visualisering av årsplanen).