Barnehagens verdigrunnlag

I Nøtteliten barnehage er barnehagens verdigrunnlag personalets felles utgangspunkt i møte med barn, foreldre og medarbeidere.

Barnehagens verdigrunnlag formidles, praktiseres og oppleves i alle deler av barnehagens pedagogiske arbeid. Barnehagens verdigrunnlag skal oppleves gjennom personalets praksis ved å være INKLUDERENDE, LEKENDE og i UTVIKLING

Ved at personalet inkluderer barn, foreldre og medarbeidere skal vi sikre at alle blir sett og hørt. Alle tilknyttet barnehagen vår skal oppleve glede ved å tilhøre fellesskapet i Nøtteliten. Vi inkluderer barna gjennom medvirkning, innspill, valg og praktiske gjøremål knyttet til vår hverdag. Vi jobber for samhold og helhetsfølelse gjennom felles arrangement og aktiviteter. Foreldre inkluderes i felles arrangement, samtaler, brukerundersøkelse og felles møtevirksomhet gjerne med felles faglig påfyll. Foreldreutvalget er høyt vektlagt i prosesser. Personalet inkluderes gjennom medarbeidersamtaler, ståstedsanalyse, utviklende møtevirksomhet med åpne diskusjoner, treffpunkt på fritiden og i barnehagen der sykemeldte og pensjonister er invitert. Vi inkluderer også lokalsamfunnet, med samarbeid gjennom NAV om språk og arbeidspraksis, ungdomsskolegutter som lekeressurs, samarbeid med skolen om førskolebarnas overgang og eksterne instanser i kommunen.

Ved å være lekende skal vi tilrettelegge tid og rom for optimale leke forhold for de ulike aldersgrupper og enkeltbarns særlige behov. Personalet skal være delaktig, undrende og bruke humor til glede for alle barn på barnas egne premisser. De voksne har fokus på barna, går inn i leken der den foregår, bygger togbane, perler,bygger klossetårn m.m. Er tilstede i leken som støtte, håndtere følelser, utvide lekerepertoaret, utvikle det sosiale samspillet. Gode rollemodeller i samling, ved måltid og i lek gjennom samspill med barna. Personalet tør å være med i leken på barnas premisser, plukke opp spørsmål, ideer og undring og bygger videre på det.

Ved å være i utvikling skal personalet være mottakelig for ny kunnskap, veiledning og å endre egen og felles yrkespraksis når det er til det beste for barna.  Personalet evaluerer jevnlig egen praksis. Felles utvikling ved å ta resultat, ideer og innspill på alvor. Planleggingsdager benyttes til felles utviklingsarbeid.

Å møte individets behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og anerkjennelse og sikre at barna får ta del i og medvirke i fellesskapet, er viktige verdier som skal gjenspeiles i barnehagen. Barnehagen skal fremme demokrati, mangfold og gjensidig respekt, likestilling, bærekraftig utvikling, livsmestring og helse. Norge har, med bakgrunn i urfolks særlige rettigheter, en særlig forpliktelse til å ivareta samiske barns og foreldres interesser, jf. Grunnloven § 108, barnekonvensjonen art. 30 og ILO-konvensjonen. Samiske barn i barnehage skal få støtte til å bevare og utvikle sitt språk, sin kunnskap og sin kultur uavhengig av hvor i landet de bor.

Barnehagen vår praktiserer særlig fomål. 

Barnehagens verdigrunnlag skal være retningsvisende for at vi skal oppnå vår visjon:

Et herlig sted på jord for liten og for stor