Barnehagen skal ivareta barnas behov for lek

Leken har en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi anerkjennes. Barnehagen gir gode vilkår for lek, vennskap og barnas egen kultur. Leken er en arena for barnas utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling. Barnehagen inspirerer til og gir rom for ulike typer lek både ute og inne. Barnehagen bidrar til at alle barn kan oppleve glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek - alene og sammen med andre.

Personalet skal

 • kontrollere lekeområdet og melde fra dersom avvik oppstår og følger rutiner knyttet til dette i barnehagens internkontrollsystem for å sikre et trykt lekemiljø.
 • barnehagen organiserer barnehagehverdagen slik at barna skal få oppleve mestring av både fysiske og sosiale ferdigheter ute og inne tilpasset ulike aldersgrupper og ulike funksjonsnivå
 • organisere rom, tid og lekemateriale for å inspirere til ulike typer lek inne og ute.
 • bidra til at barna får felles erfaringer som grunnlag for lek og legge til rette for utvikling av leketemaer                                            
 • fremme et inkluderende miljø der alle barna kan delta i lek og erfare glede i lek
 • observere, analysere, støtte, delta i og berike leken på barnas premisser
 • veilede barna hvis leken medfører uheldige samspillsmønstre
 • være bevisst på og vurdere egen rolle og deltakelse i barnas lek
 • ta initiativ til lek og aktivt bidra til at alle kommer inn i leken.
 • organiserer barnehagehverdagen slik at småbarn under 3 år kan leke ute
 • barnehagen har rom for rolig lek i hverdagen, spesielt for de minste under 3 år
 • barnehagen tilrettelegger for barn med funksjonsnedsettelser før de starter i barnehagen og dersom behov for tilpasning oppstår
 • ivareta sikkerheten på lekeplassen gjennom rutiner for ettersyn, vedlikehold og avviksbehandling
 • sikre at barna unngår klær med snorer, hetter, skjerf og sykkelhjelmer mens de leker på lekeapparatene, på grunn av kvelningsfare  

 

Det gjennomføres et årlig hovedettersyn (kontroll) hvor hensikten er å sjekke om lekeplassutstyret er i samsvar med krav i norsk standard. Dette ettersynet gjennomføres av en ekstern kvalifisert person, lekeplasskontrollør med kompetanse på bruk av gjeldende standarder innenfor lekeplassikkerhet.