Barnehagens digitale praksis

Barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring. Vår bruk av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet støtter opp om barns læreprosesser og bidrar til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn.

Vi har lagt til rette for barnas digitale praksis ved å ha et eget mediarom som gir unike muligheter i barnas læresituasjon. Vi kan sammen med barna gi en digital innfallsvinkel i informasjonsprosessen. Det gjør inntrykk å se «levende» bilder ved hjelp av projektor på storskjerm.  Ved bruk av digitale verktøy er personalet aktive sammen med barna.

Digitale verktøy brukes med omhu og dominere ikke som arbeidsmåte men inngår som en del av læringsprosessen. Barnehagen utøver digital dømmekraft som regulerer innhold, mengde og praksis. Dette er felles kunnskap i personalgruppen og derfor felles praksis. Dette vil bidra til at barna utvikler en begynnende etisk forståelse knyttet til digitale medier. Barnehagen har også andre tekniske hjelpemidler i arbeidet med digital praksis. Fotoutstyr, datamaskin, nettbrett, filmkamera og kopimaskin er andre viktige supplement i barnas lek, kreativitet og læring. Barna opplever også at personalet benytter digitale verktøy i hverdagen som til registrering av hvem som er  i barnehagen av barna og som informasjonskanal til foreldrene.

Personalet skal

  • utøve digital dømmekraft når det gjelder informasjonssøk, ha et bevisst forhold til opphavsrett og kildekritikk og ivareta barnas personvern
  • legge til rette for at barn utforsker, leker, lærer og selv skaper noe gjennom digitale uttrykksformer
  • vurdere relevans og egnethet og delta i barnas mediebruk
  • utforske kreativ og skapende bruk av digitale verktøy sammen med barna.

Vi vil dette året ha spesielt fokus på hvordan vi kan bidra for at barna kan være enda mer kreative og skapende gjennom digitale uttrykksformer.

 

 Barnehagen benytter PBL sin hjemmesideløsning som kommunikasjonsform både utad til nye brukere og internt til foreldre og personal. Den lukkede delen av denne løsningen er KID PLAN.