Dokumentasjon

Dokumentasjon av personalets arbeid synliggjør hvordan personalet arbeider for å oppfylle kravene i barnehageloven og rammeplanen. Dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet inngår i barnehagens arbeid med å planlegge, vurdere og utvikle den pedagogiske virksomheten.

Dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet gir informasjon til foreldre, lokalmiljøet og kommunen som barnehagemyndighet om hva barn opplever, lærer og gjør i barnehagen, og om hvordan barnehagen oppfyller kravene i barnehageloven og rammeplanen.

Vurderinger om barnegruppens og enkeltbarns trivsel og allsidige utvikling dokumenteres når det er nødvendig for å gi barnegruppen og enkeltbarn et tilrettelagt tilbud. Det kan gi grunnlag for å tilpasse og videreutvikle det pedagogiske arbeidet.

Barn har rett til vern om sin personlige integritet. Et etisk perspektiv ligger derfor til grunn ved dokumentasjon av barnegruppen og enkeltbarn. Personopplysninger behandles i samsvar med personopplysningsloven.

Med behandling av personopplysninger menes all innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering av opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Dersom barnehagen skal utlevere personopplysninger om barnet til andre instanser og det ikke foreligger lovhjemmel, vil foreldren bli bedt om å samtykke til dette. Kravet om samtykke fra foreldrene gjelder for eksempel ikke i tilfeller der personalet deler personopplysninger med barnevernet for å oppfylle opplysningsplikten i barnehageloven § 22.

Foreldre har rett til å se og få utlevert dokumentasjon om egne barn, og til å få slettet eller korrigert opplysninger som er feilaktige eller misvisende.

Arbeidsplan / tiltaksplan kan utarbeides for å systematisere arbeidet for enkeltbarn. Dette er en redskap for å systematisere og tilpasse oppfølgingen av enkeltbarnet best mulig. Dette gjelder i perioder barnet har utfordringer. Dette er et verktøy brukt i arbeidet med DUÅ (De Utrolige Årene)

Bilder dokumenterer også våre aktiviteter. Bilder fra barnets hverdag legger vi ut på hjemmesiden på avdelingen barnet tilhører.. Disse sidene krever passord for innlogging på min side noe våre brukere får tilsendt ved oppstart. Det er kun bilder av barn som foreldre har gitt sin tillatelse til at legges ut som deles der.

Nøtteliten Posten er barnehagens egen avis med tilbakeblikk på halvåret som er tilbakelagt. Med ord og bilder beskriver vi noe av det barna har tatt del i av aktiviteter i barnehagehverdagen. Dette er en dokumentasjon barna liker godt. Et godt utgangspunkt i samtale med barnet.

Barnesamtaler gjennomføres sammen med de eldste barna. Det vil i disse samtalene være et tema som er aktuelt og belyse. Barnas svar er en dokumentasjon på situasjonens tilstand ut fra barnas synspunkt. Dette er verdifull informasjon for oss som utgangspunkt 

Egen perm for førskolearbeidet til hvert enkelt førskolebarn. Permen inneholder arbeidsoppgaver og bilder fra aktiviteter. Barnet får utlevert permen i egen seremoni hvor foreldre også blir invitert.

Barnehagen har en egen side på Facebook og Instagram. Der legger vi ut små og store hendelser fra vår herlige barnehagehverdag. Følg oss gjerne der for å motta varsling på våre oppdateringer.