Mangfold og gjensidig respekt

Alle barna skal få oppleve å føle seg sett og anerkjent ved at personalet møter barna inkluderende og jobber for å inkludere den enkelte i fellesskapet. Det enkeltes barnets plass og verdi i fellesskapet blir synliggjort ved at alle barn får samme fokus.

Barnehagen fremmer respekt for menneskeverdet ved å synliggjøre, verdsette og fremme mangfold og gjensidig respekt. Barna får oppleve at det finnes mange måter å tenke, handle og leve på. Samtidig gir vi felles erfaringer og synliggjør verdien av fellesskap.

Barnehagen viser hvordan alle kan lære av hverandre og fremme barnas nysgjerrighet og undring over likheter og forskjeller. Barnehagen bidrar til at alle barn føler seg sett og anerkjent for den de er, og synliggjør den enkeltes plass og verdi i fellesskapet.

Barnehagen bruker mangfold som en ressurs i det pedagogiske arbeidet og støtter, styrker og følger opp barna ut fra deres egne kulturelle og individuelle forutsetninger. Barnehagen  synliggjør variasjoner i verdier, religion og livssyn. Det skal være plass for en åndelig dimensjon i barnehagen som må brukes som utgangspunkt for dialog og respekt for mangfold.

Barnehagen legger til rette for kulturmøter, gi rom for barnas egen kulturskaping og bidrar til at alle barn får oppleve glede og mestring i sosiale og kulturelle fellesskap. Barnehagen byr på varierte impulser, opplevelser og erfaringer og omfatter lokale, nasjonale og internasjonale perspektiver.

Barnehagen synliggjøre samisk kultur ved å markere samenes nasjonaldag og bidrar til at barna kan utvikle respekt og fellesskapsfølelse for det samiske mangfoldet og få tilgang på kunnskap.    Barnehagen synliggjør også et mangfold i familieformer og sørger for at alle barn får sin familie speilet i barnehagen.


Hvordan skal vi jobbe for at alle barna føler seg sett og anerkjent for den de er?

For oss er det viktig for alt videre arbeid å etablere en god relasjon fra start, vise interesse for hvem barna er og hvor de kommer fra. I forhold til barn med annet morsmål enn norsk ser vi det har effekt å lære seg enkle ord og uttrykk på morsmålet, og innhente informasjon om kulturen. Alle barn kan «løftes frem» ved å vise interesse for det som skjer i barnas liv utenom det som skjer i barnehagehverdagen. I dialog vil en spørre de om hva de har gjort dagen før sånn at de opplever voksne som lytter interessert til hva de sier. Vi respekterer barnet og deres behov. Er det et barn som trenger tid til å observere, så gir vi det barnet tid og lar de komme til oss når han/hun er klar.

De voksne har ansvar for å etablere relasjon til barnet. Vi ser det som viktig å ta imot barn og foreldre / foresatte på en god måte hver morgen, så alle føler seg velkommen og sett når de kommer i barnehagen. Vi anerkjenner barnet sånn barnet føler seg den morgenen og de skal få lov til å føle på alle følelser. Vi setter ord på barnets følelser og er der for barnet i overgangen ved oppstart til barnehagedagen. Vi tilbyr et fang å sitte på før de er klar for dagen eller litt tid med kosebamsen.  Barn føler trygghet når de opplever god kontakt også med foreldrene /foresatte og at vi kjenner til familien. Nødvendig informasjon som gjør at vi kan følge barna best mulig opp er viktig å dele ved levering.
Vi tilnærmer oss gjerne med å finne frem det barnet interesserer seg for, men jobber for å utvide repertoaret ved å presenterer nye ting. Vi jobber for at barnet skal utvikle seg og bli en del av gruppen. Barna skal føle at de er ivaretatt i situasjonen av den voksne, at de kan stole på oss og at det er voksen tilgjengelig når de har behov for hjelp og støtte. Å være tilgjengelig betyr at vi må være plassert strategis der barna er, gjerne på gulvet i kontakten med de yngste.

Vi respektere barna sine ønsker og behov. Viktig å ta barns innspill på alvor, da føler de at de blir anerkjent. Barnesamtalene vi gjennomfører er et godt redskap for at barn skal føle seg sett og hørt. Ved å dele avdelingen i mindre grupper i deler av kjernetiden gjør det lettere for oss  å se og høre hvert enkelt barn. Vi er f.eks lydhør for barnets innspill og synger gjerne den sangen barnet vil ha i samling. Ved å ha ordensbarn så blir de enkelte barna sett og hørt litt ekstra, de får ansvar og det blir synliggjort foran resten av gruppen. Vi fremmer det barna er god på.

For å anerkjenne barnet gir vi alltid positiv tilbakemelding i hentesituasjonen. Vi gir barnet både verbal og non verbal positiv tilbakemelding gjennom dagen for å fremme ønsket adferd.

Hvordan kan vi synliggjøre det enkelte barns plass og verdi i felleskapet?


Vi verdsetter hver enkelt og vi gleder oss over hva de bidrar med i fellesskapet.
Ved å dele gruppen i samling og aktivitet er det lettere for å synliggjøre det enkelte barnet ved at det lettere kommer til ordet. Det enkelte barnet blir da sett og kan få positiv ros foran gruppen. Ved å delegere noe ansvar til barna kan det også styrke deres posisjon i gruppen. Innsatsen kan bemerkes og vil bli lagt merke til av gruppen. For barn som trenger tettere veiledning vil vi benytte strategier for å være i forkant, sitte med barn som har behov, gjøre avtaler. forberede de og på den måten gjøre hverdagen litt lettere for barnet. Det vil være dialog med barnets hjem for å sette grenser som barna kan forholde seg til og som samsvarer i både i barnehagen og hjemmet. Vi jobber proaktivt i tråd med De utrolige årene (DUÅ), vår strategi i møte med barna.

At vi hjelper barn inn i leken og styrker deres posisjon i gruppen gjør at de andre barna skjønner at de og er gøy å leke med. Når et barn er borte, snakker vi likevel om barnet, forteller hva barnet gjør selv om de ikke er i barnehagen. Vi ser det er viktig å synliggjøre barnet i felleskapet selv om de er borte.