Vi har plan for når barnet begynner på ny avdeling.

Overganger skjer også innad i barnehagen ved bytte fra liten til stor avdeling eller fra stor avdeling til Trollstuen. Personalet skal sørge for at barn og foreldre får tid og rom til å bli kjent med barna og personalet når de bytter barnegruppe. Foreldre til barn som ønsker plass i Trollstuen sender mail til daglig leder som setter barna opp på venteliste. Plasser tildeles hvert år på våren.

Foreldre informeres når det er klart hvilken avdeling barna skal overflyttes til. Mottakende avdeling setter opp tilvenningsplan i ukeplanen på avdelingen barna går. Da sikrer vi felles oversikt både for foreldre og personal. Det vil som en del av barnehagens pedagogiske opplegg i barnehagetiden gjennomføres tilvenning internt i barnehagen i juni. Barna får da erfare to besøk hvor leken står i fokus og to besøk der de deltar i et måltid. Foreldrene får omvisning på ny avdeling etter vårens foreldresamtale med avdelingsleder hvor barnet går.

FEBRUAR:

Det blir på fagmøte i februar kartlagt ledige plasser til høsten på de store avdelingene. Det bestemmes hvem som skal over til de ulike avdelingene og blir laget en liste over rekkefølgen på overflyttingen.

Ny avdeling velger primærkontakt og informerer foreldrene og barn.

Tilnærming til ny avdeling kan være: 

ð  Se muligheter i hverdagen. Benytt dager med få barn på stor avdeling til å invitere inn.

ð  Komme inn på besøk sammen med voksen fra liten avdeling.

ð  Bytte barn. Småbarnsavdelingene passer barn fra stor avdeling for å gi plass til nye.

ð  De voksne på stor avdeling går på besøk til småbarnsavdelingene.

ð  Aldersinndelte grupper

ð  Fellessamling

Målet er at barna er så vant til ny avdeling gjennom arbeidet i hverdagen at tilvenningen blir siste innspurt for tilvenningen.

JUNI:

Førskolegruppen avsluttes i mai og tiden benyttes i juni i samsvar med oppsatt plan for tilvenning.

Det avtales faste dager og klokkeslett for når barn skal på tilvenning mellom avdelingene. Dette skrives inn på ukeplanen til de involverte avdelinger av avdelingen som tar imot nytt barn. Dette fungerer også som informasjon og oversikt til foreldre.

Det er ønskelig med fire tilvenningsbesøk. 2 lekeopplevelser og 2 måltider.

Disse tidene bør overholdes uansett og småbarnsavdelingene må være med å tenke kreativt for å få gjennomført planene ved personalmangel på stor avdeling.

Overflyttingssamtale. Pedagogisk leder fra småbarnsavdelingen informerer personalet på stor avdeling på et avdelingsmøte om barnas behov. Barna overføres til stor avdeling etter gjennomført ferie.

Personalet på mottakende avdeling har ansvar for å ta kontakt med nye foreldre i utesituasjonen ved henting i forkant av sommerferien.

Det vil gjennomføres oppstartsamtale med foreldrene på ny avdeling. Avdelingen benytter eget skjema til oppstartsamtalen som deles ut i forkant av samtalen. Skjema er utarbeidet av Private Barnehagers Landsforbund.