Årsplan

Barnehagen sin årsplan er godkjent av barnehagens samarbeidsutvalg 17.08.21. Årsplanen er godkjent for to år.

Foreldrene har gjennom årlig brukerundersøkelse, foreldrerepresentanter og i SU mulighet for å påvirke barnehagens årsplan.

Barna påvirker årsplanen indirekte ved at personalet vurderer barnehagens pedagogiske arbeid ut fra observasjoner og justerer innholdet etter barnas behov. I tillegg medvirker de eldste barna direkte gjennom oppsatte barnesamtaler der personalet kan fokusere på tema knyttet opp til årsplanen.

Årsplanen er et arbeidsredskap for barnehagepersonalet og dokumenterer barnehagens valg og begrunnelser for å omsette rammeplanens formål og innhold og barnehageeierens lokale tilpasninger til pedagogisk praksis. Årsplanen ligger til grunn for alt arbeid på avdelingene og er tilgjengelig og kjent for alle ansatte. 

Årsplanen gir informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til myndighetsnivåene, barnehagens samarbeidsparter og andre interesserte. Daglig leder har ansvar for prosessen med å utarbeide årsplanen og personalet involveres i arbeidet. 

I tillegg til årsplan vil avdelingene utarbeide planer for kortere og lengre tidsrom og for ulike barnegrupper etter behov.

Visualiseringen av vår årsplan, PARAPLYEN har samme inndeling som barnehagens Rammeplan da det er ønskelig å se en klar parallell mellom gitte rammer og utøvende praksis.  

Vi dokumenterer vårt arbeid i bilder på eget passordbeskyttet område på hjemmesiden og ellers på Facebook og Instagram. Se egen direkte link til de to sistnevnte øverst på siden.