Årsplan

Barnehagen sin årsplan er godkjent av barnehagens samarbeidsutvalg 24.06.19

Foreldrene har gjennom årlig brukerundersøkelse og SU mulighet for å påvirke barnehagens årsplan. Barna påvirker årsplanen indirekte ved at personalet vurderer barnehagens pedagogiske arbeid ut fra observasjoner av barna og justerer innholdet etter deres behov. I tillegg medvirker de eldste barna gjennom oppsatte barnesamtaler der personalet kan fokusere på tema knyttet opp til årsplanen. Årsplanen er et arbeidsredskap for barnehagepersonalet og dokumenterer barnehagens valg og begrunnelser. Årsplanen brukes som et arbeidsredskap da den ligger til grunn for alt arbeid på avdelingene og er tilgjengelig og kjent for alle ansatte. Årsplanen gir informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til myndighetsnivåene, barnehagens samarbeidsparter og andre interesserte. Daglig leder har ansvar for prosessen med å utarbeide årsplanen og personalet involveres i arbeidet. Årsplanen viser hvordan barnehagen vil arbeide for å omsette rammeplanens formål og innhold og barnehageeierens lokale tilpasninger til pedagogisk praksis. I tillegg til årsplan vil avdelingene utarbeide planer for kortere og lengre tidsrom og for ulike barnegrupper etter behov. Årsplanen har samme inndeling som barnehagens Rammeplan da det er ønskelig å se en klar parallell mellom gitte rammer i Rammeplan for barnehagen og utøvende praksis. Det er også benyttet samme ordlyd for vår faglige begrunnelse for lettere å kunne se sammenheng mellom vår praksis og innholdet i Rammeplanen. Vår praksis som pedagogisk virksomhet, felles diskusjoner og refleksjoner på planleggingsdager sikrer at arbeidsmåter og innhold er i progresjon og i samsvar med rammeplanens føringer.