Ansvar og roller

Barnehageeier og alle som arbeider i barnehagen, skal sammen bidra til å oppfylle målene og kravene i rammeplanen med utgangspunkt i sine erfaringer og sin kompetanse.

Barnehageeier har det overordnede ansvaret for at barnehagen drives i samsvar med gjeldende lover og regelverk.

Styret

Stiftelsen ledes av et styre som utgjør eiernemd og består av 2 medlemmer fra hver av eierorganisasjonene, Os Sokneråd og Søfteland Indremisjon. Stiftelsen Nøtteliten Barnehage ble opprettet i 1999. Nøtteliten er en ideell stiftelse hvor et eventuelt overskudd går direkte til driften og det utbetales ikke godtgjørelse til styrets medlemmer.

Stiftelses styre har i løpet av disse årene videreutviklet barnehagen og har fra start hatt fokus på kvalitet i barnehagetilbudet. Med å ta avgjørelsen om å satse på nybygg til ca. 16 millioner var målet å reise et bygg som skulle møte fremtidens krav og forventning, samt å øke kapasiteten fra 36 til ca. 100 plasser. Høsten 2005 sto bygget ferdig, funksjonelt og moderne.

Styret er engasjert i stiftelsens virksomhet og sikrer at det er samsvar med ønsket formål, vedtekter for øvrig, og de lover og forskrifter som til enhver tid gjelder. Barnehageeier har dermed det juridiske ansvar for kvaliteten på barnehagetilbudet. En av representantene deltar også på samarbeidsmøte sammen med daglig leder og representanter fra foreldre og personal. Det sikres med dette god kommunikasjon og felles mål for barnehagens arbeid. 

Stiftelsen ble opprettet med det formål å gi barna verdier som vil følge dem videre i livet. De verdier vil være med å gi barna, betydning også for kommende generasjon. Se eget punkt i barnehagens årsplan om kristen samling.

Stiftelsen Nøtteliten Barnehage er nå ledet av:

Arne Tveit, Kjell Aadland, Elin Skaatun og Margunn Alice Espeland     

 

STYRER

Styrer er gitt det daglige ansvaret i barnehagen; pedagogisk, personalmessig og administrativt. Styrer jobber for at det pedagogiske arbeidet er i tråd med barnehageloven og rammeplanen, og at personalet utvikler en felles forståelse for oppdraget som er gitt i disse. Styrer sørger for at personalet får ta i bruk sin kompetanse. En forutsetning for en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse er et godt samarbeid med barnehageeier, barnehagens pedagogiske ledere og barnehagens øvrige personale. Styrer leder og følger opp arbeidet med planlegging, dokumentasjon, vurdering og utvikling av barnehagens innhold og arbeidsmåter og sørger for at hele personalgruppen involveres.

Styrer sikrer at barnehagen har innarbeidet rutiner for samarbeid med relevante institusjoner.                              

Barnehagen tilfredstiller bemanningsnormens krav til pedagogisk bemanning og grunnbemanning. Dette betyr at vi prioriterer vikar fra første fraværsdag. Vi har faste vikarer barna kjenner.

Pedagogisk bemanning:

De pedagogiske lederne er gitt ansvaret for å iverksette og lede det pedagogiske arbeidet, i tråd med godt faglig skjønn. Den pedagogiske lederen på hver avdeling skal veilede og sørge for at barnehageloven og rammeplanen oppfylles gjennom det pedagogiske arbeidet. Den pedagogiske lederen leder også arbeidet med planlegging, gjennomføring, dokumentasjon, vurdering og utvikling av arbeidet i barnegruppen eller innenfor de områdene han/hun er satt til å lede.

Grunnbemanning:

Personalet skal bidra aktivt med de forpliktelser som gjelder i vårt lovverk for at barna skal få et barnehagetilbud av høyeste kvalitet. Barnehagen er en lærende organisasjon der hele personalet skal reflektere rundt faglige og etiske problemstillinger, oppdatere seg og være tydelige rollemodeller. De skal ivareta relasjoner mellom barna i gruppen, mellom barn og personalet og mellom personal og foreldre. 

 

Personalet skal i tillegg holde seg oppdatert og utøve praksis ut fra barnehagens internkontrollsystem PBL mentor.