Barnehagens formål og innhold

Innholdet i barnehagen er allsidig, variert og tilpasset enkeltbarnet og barnegruppen. Gjennom barnehagetilbudet får barna leke og utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. Arbeidet med omsorg, danning, lek, læring, sosial kompetanse og kommunikasjon og språk skal ses i sammenheng og samlet bidra til barns allsidige utvikling.

Sosial kompetanse kan defineres som et sett av ferdigheter, kunnskaper og holdninger som det er viktig å beherske ut i fra tre forhold.

-       Mestre ulike sosiale miljøer

-       Etablere og vedlikeholde relasjoner eller vennskap

-       Øke trivsel og fremme utvikling.

 

Personalet har gjennomført kurs i regi av Os Kommune om DUÅ,  (”De Utrolige Årene” ). Det er en programpakke med utviklingsstøttende tiltak som forebygger atferdsvansker hos barn. DUÅ fokuserer på å fremme lek og positivt samspill mellom barn og voksne da dette er beskyttende faktorer for barns utvikling. Det er universitetet i Tromsø som har utviklet dette programmet og det bygger på Carolyn Wester-Strattens bok ”Hvordan fremme sosial og emosjonell kompetanse hos barn”.Personalet vil dette året jobbe videre med implementeringen av DUÅ. Vi vil jobbe for en felles praksis ut fra vår kunnskap om DUÅ. Vi vil og etablere rutiner for å sikre en vedvarende bevissthet i barnehagen.

Barnehagen er en kulturarena hvor barna er medskapere av egen kultur i en atmosfære preget av humor og glede. Personalet er tett på barna og jobber for å være lekende, en av våre verdier for å oppnå vår visjon: et herlig sted på jord for liten og for stor.

De voksne skal delta i barnas lek når dette er barnas ønske og hensiktsmessig i arbeidet for å styrke enkeltbarn eller gruppens lekekompetanse. Barnehagens fysiske miljø er trygt og utfordrende og gir barna allsidige bevegelseserfaringer. Barnehagen følger krav og regler som setter rammer for mest mulig optimale fysiske rammer. Personalet er bevisst de muligheter som ligger i det å utforme det fysiske miljøet. Ved bevisst utforming kan alle barn få mulighet til å delta aktivt i lek og andre aktiviteter, og sikre at leker og materiell er tilgjengelig for barna.