Likestilling og likeverd

Barnehagen motvirker alle former for diskriminering og fremmer nestekjærlighet ved å jobbe aktivt med å gi den enkelte opplevelsen av å tilhøre et herlig sted på jord i samsvar med vår visjon for driften. Med likestilling og likeverd mener vi at alle barn er like betydningsfulle og har rett på vår omsorg, oppfølging og respekt.

Barnehagen fremmer likeverd og likestilling uavhengig av kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, etnisitet, kultur, sosial status, språk, religion og livssyn ved å ikke begrense den enkeltes forutsetninger.

Barnehagen bygger sin virksomhet på prinsippet om likestilling og ikke-diskriminering og bidra til at barna møter og skaper et likestilt samfunn. Alle skal ha like muligheter til å bli sett, hørt og oppmuntret til å delta i fellesskap i alle aktiviteter i barnehagen. Personalet reflekterer kontinuerlig over sine egne holdninger for best mulig å kunne formidle og fremme likeverd og likestilling og unngå å planlegge for situasjoner der dette kan forekomme. Hver avdeling har et tilrettelagt familierom hvor personalet gjennom sin støtte i leken kan ivareta en praksis for likestilling og ikke-diskrimenering.

Hva legger vi i begrepene likeverd og likestilling?

 -          Alle er like mye verd

-          Ikke forskjellsbehandle

-          Alle skal ha samme muligheter

-          Alle skal oppleve å bli rettferdig behandlet

-          Vi vil legge forhold til rette så alle kan ta del

 

Hvordan jobber vi med våre holdninger for å fremme likeverd og likestilling

-          Må kjenne barna godt, hva de liker, hva de kan

-          Vi er bevisst at alle har ulike behov

-          Vi behandler barna ut ifra hva de klarer/behøver

-          Tar godt i mot barn og foreldre i garderoben om morgenen, alle får lik mottakelse

-          Tilby godt utvalg av utkledningsklær ikke bare «prinsessekjoler».

-          «Jentelek» og «guttelek» blir godtatt og ivaretatt.

-          Fokus på de ulike kulturer i barnehagen

-          Involvere foreldre som ressurs til kulturformidling - mat, sanger, leker, religion

-          Barn med ekstra utfordringer – obs på forskjellsbehandling

-          Naturlig sammensatt personalgruppen med variasjon i kultur, nasjonalitet og religion

 

Hvordan jobber vi med å motvirke alle former for diskriminering i vår barnehage?

-          Se hver enkelt for den det er, uavhengig av alder, kjønn osv.

-          Vi jobber med tema: vennskap

-          Legge forholdene til rette for et godt utviklende språkmiljø

-          Bruker tegn-til-tale

-          Sette leken i fokus og prioritere et godt lekemiljø der alle er inkludert

-          Begynn hver dag med blanke ark

-          Nulltoleranse mot mobbing

-          Benytter DUÅ-strategier

-          Leser bøker om vennskap

-          Fokus på å være en god venn

-          Voksen tilstede i lek, oversikt over omgivelsene

-          Bevisst oppdeling av grupper

-          Snakker om følelser

-          Tar ikke betalt turpenger og er bevisst på å holde matpenger på et lavt nivå.

 

Hvordan jobber vi med å fremme nestekjærlighet blant barn og voksne i barnehagen?

-          Vi praktiserer Den gylne regel

-          Snakker i samling om hvordan vi skal være mot hverandre

-          Vi benytter rollespill, konkreter eller dukker for å visualisere som Pinnsvin og kanin, Elling og                 Dille og vennebøker

-          Gir ros og anerkjennelse til hver enkelt ved å sette ord på handlinger

-          Vi voksne er gode rollemodeller som er bevisst eget kroppspråk

-          Tar oss tid til hvert enkelt barn og gir oppmerksomhet til alle

-          Vi voksne støtter barna når de øver på å ordne opp i uenigheter og gir trøst til hverandre

-          Viser interesse for den enkelte og starter dagen med, God morgen!

-          Vi formidler holdninger og kjennskap til barna via vårt bistandsprosjekt: Garden of Eden