Oppstart i barnehagen

Vi har rutiner for å opprett et godt samarbeid med foreldrene som legger til rette for at barnet kan få en trygg og god start i barnehagen.

Praksis ved tilbud om plass I barnehagen

 •       Tilbud om barnehageplass blir gitt i IST, felles opptaksystem for Os Kommune
 •       Det er egen felles fremdriftsplan for hovedopptaket for alle barnehager.
 •       Det blir bekreftet i systemet når barna får tilbud om plass.
 •       Foreldre bekrefter plassen digitalt etter å ha lest gjennom barnehagens vedtekter.
 •       Vedtekter og årsplan ligger på barnehagens hjemmeside.
 •       Foreldre aksepterer innholdet i vedtektene når de aksepterer tilbudet om plass.
 •       Når opptaket er avsluttetinformeres det om hvilken avdeling barnet skal begynne på.
 •       Avdelingen sender da ut mer detaljert informasjon til familien
 •       Alle får tilbud om besøk før sommerferien med omvisning og tid til lek på ny avdeling.
 •       Foreldremøte for foreldre av nye barn på våren med tema tilvenning og foreldresamarbeid.
 •       Foreldre får ved oppstart mail med påloggingsinformasjon til passordbeskyttet del av vår              hjemmeside.
 •       Ber dere foreldre svare på tillatelser på hjemmesiden på passordbeskyttet område.

 

Avdelingen sender informasjon om oppstartdato og plan for tilvenningen til våre nye familier. Barnehagen har tilpasset rutiner og organisert tid og rom slik at barnet får tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og til andre barn. Når barnet begynner i barnehagen, sørger personalet for tett oppfølging slik at barnet kan oppleve tilhørighet og trygghet til å leke, utforske og lære. Barnet får tildelt egen primærkontakt som følgerspesielt tett opp i starten. Tilvenningsperioden gjennomføres i nært samarbeid med foreldrene da dette vil tilpasses barnas behov. Barnehagen innhenter kontaktinformasjonen til barnet før oppstart og helseerklæring ved oppstart.  Dersom barnet har fulgt de ordinære undersøkelsene på helsestasjonen, kan foreldrene underskrive denne erklæringen. Dersom det er avvik fra det ordinære vaksinasjonsprogrammet, skal fastlegen til barnet underskrive dette skjemaet. Informasjon om barnets rutiner og behov overføres muntlig til barnehagen fra foreldrene i tilvenningsperioden. Barnehagen kaller inn til en oppstartsamtale med nye foreldre for å er kort tid etter oppstart. Barnehagen benytter eget skjema til oppstartsamtalen for nye barn som leveres ut i forkant av samtalen. Eget skjema fylles også ut for de familier der foreldre ikke bor sammen for at vi skal kunne følge opp rett i forhold til foreldreansvar og samværsordning.  Skjemaene er utarbeidet av Private Barnehagers Landsforbund. Ber dere foreldre som nevnt over svare på tillatelser på passordbeskyttet område på vår hjemmeside.