Barns medvirkning

Barnehagen ivaretar barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for og oppmuntre til at barna kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet, jf. barnehageloven § 1 og § 3, Grunnloven § 104 og FNs barnekonvensjon art. 12 nr. 1.

Barna får mulighet til aktiv deltakelse i planleggingen og vurderingen av barnehagens virksomhet. Alle barn skal få erfare å få innflytelse på det som skjer i barnehagen.

Barnehagen er bevisst på barnas ulike uttrykksformer og tilrettelegger for medvirkning på måter som er tilpasset barnas alder, erfaringer, individuelle forutsetninger og behov. Også de yngste barna og barn som kommuniserer på andre måter enn gjennom tale, har rett til å gi uttrykk for sine synspunkter på egne vilkår. Barnehagen observerer og følger opp alle barns ulike uttrykk og behov.

Høsten 2006 startet vi arbeidet med  BARNS MEDVIRKNING. Personalet har latt seg inspirere av Herdis Palsdottir som har hovedfag i spesialpedagogikk, treårig utdannelse fra Kempler instituttet og interessant erfaring fra arbeidet med barns medvirkning. Vi har hatt den glede av å ha henne på besøk to ganger i barnehagen hvor hun hadde kurs for personalet. Personalets møte med barnet er preget av dette arbeidet. Vårt utgangspunkt i arbeidet med barns medvirkning er at barn er likeverdig oss voksne men ikke likestilt.  Barnas synspunkter tillegges vekt i samsvar med deres alder og modenhet. Barna skal ikke overlates et ansvar de ikke er rustet til å ta. Vi har kultur for å la barna medvirke i egen hverdag.

Vi setter også av tid til barnesamtaler der barna får uttale seg om aktuelle tema i barnehagehverdagen.