Progresjon

Progresjon i barnehagen innebærer at alle barna skal utvikle seg, lære og oppleve fremgang. Alle barna skal kunne oppleve progresjon i barnehagens innhold, og barnehagen skal legge til rette for at barn i alle aldersgrupper får varierte leke-, aktivitets- og læringsmuligheter. Personalet skal utvide og bygge videre på barnas interesser og gi barna varierte erfaringer og opplevelser.

Barnehagen skal legge til rette for progresjon gjennom valg av pedagogisk innhold, arbeidsmåter, leker, materialer og utforming av fysisk miljø. Barn skal få utfordringer tilpasset sine erfaringer, interesser, kunnskaper og ferdigheter.Vi skal tilpasse våre muligheter til barnegruppen og tillate oss ulikheter hvis det gagner barna og avdelingens progresjon i arbeidet. Hvis alt innhold blir likt holder vi igjen for progresjon og barnas utvikling.

Personalet skal

 • oppdage, følge opp og utvide det barna allerede er opptatt av
 • planlegge og tilrettelegge for progresjon i barnehagens innhold for alle barn
 • bidra til at barna får mestringsopplevelser og samtidig har noe å strekke seg etter
 • legge til rette for fordypning, gjenkjennelse og gjentakelse i barnehagens innhold og arbeidsmåter
 • introdusere nye perspektiver og tilrettelegge for nye opplevelser og erfaringer
 • sørge for progresjon gjennom bevisst bruk av materialer, bøker, leker, verktøy og utstyr og gjøre disse tilgjengelig for barna.

 

Hva er spesielt for barnehagetilbudet på våre småbarnsavdelinger:

 • Myk start og trygge rammer.
 • Nære, gode relasjoner mellom barn og voksne.
 • Vi bruker lang tid i tilvenningen.
 • Voksne som er tett på.
 • Bli kjent med barnehagehverdagen.
 • Faste sangstunder hverdag.
 • Støtter barn og foreldre i en «løsrivelsesprosess»
 • Introduksjon av innholdet i årsplanen.
 • Grunnleggende sosiale ferdigheter, fungere i gruppe, knytte vennskap
 • Opplegg tilpasset barnets nivå.
 • Introduksjon av den kristne tro.
 • Trygg start i mindre grupper, introduksjon til større grupper etter hvert.
 • Legge til rette for nye opplevelser og perspektiver.
 • DUÅ (de utrolige årene) som metode og ASK skom supplerende kommunikasjon (bilder)

Avdelingene er tilrettelagt for alderen (f.eks.bilder på kasser, lekebord, tumleplass, møbler og leker i barnets høyde)

Våre store avdelinger bygger videre på dette etablerte fundamentet.

 • Bygger nye opplevelser på tidligere kunnskap og erfaringer.
 • Gi barna variasjon til tidligere opplevelser. 
 • Tilpasser nye mål for å gi den enkelte mulighet for vekst og utvikling.
 • Gi utfordringer å strekke seg etter
 • Tilrettelegge for selvstendig utvikling, mestring og positiv samhandling.
 • Sikre mestring og tro på egne evner. De skal være trygge og motiverte i overgangen til skolesituasjonen. 

Aktiviteter de sore avdelingene gjennomfører som inngår som en del av progresjone:

 • Lengre turer
 • Vanntilvenning
 • Førskolegruppe
 • HENRY Førstehjelp for barnehagebarn