Barnehagen skal fremme kommunikasjon og språk

Vårt pedagogiske innhold har utgangspunkt i kunnskap om at kommunikasjon og språk påvirker og påvirkes av alle sider ved barnets utvikling. Gjennom dialog og samspill støttes barna i å kommunisere, medvirke, lytte, forstå og skape mening. Vi jobber med kommunikasjon med ulike innfallsvinkler. Tegn til tale, tegnspråk og kommunikasjonsteknikker i de vanskelige samtalene med barna er kompetanse vi har i personalgruppen.

Barnehagen anerkjenner og verdsetter barnas ulike kommunikasjonsuttrykk og språk. Barnehagen har kompetanse og erfaring med tegnspråk og praksis for tegn til tale som støtte i kommunikasjonen. Alle barn vil kunne få god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen, og alle barn skal få delta i aktiviteter som fremmer kommunikasjon og en helhetlig språkutvikling.

Vi benytter også bilder som supplement til språket (ASK) Alle avdelinger benytter samme bilder slik at barnet lærer, kjenner igjen og oppleveler kontinuitet i uttrykk. 

Personalet skal

 • anerkjenne og respondere på barnas ulike verbale og non-verbale uttrykk og støtte deres språkutvikling
 • stimulere barns verbale og non-verbale kommunikasjon og legge til rette for at alle barn involveres i samspill og i samtaler
 • sørge for at alle barn får varierte og positive erfaringer med å bruke språk som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og som uttrykk for egne tanker og følelser
 • være bevisst på sine roller som språklige forbilder og være lydhøre i kommunikasjon med alle barn
 • følge med på barnas kommunikasjon og språk og fange opp og støtte barn som har ulike former for kommunikasjonsvansker, som er lite språklig aktive, eller som har sen språkutvikling
 • bidra til at språklig mangfold blir en berikelse for hele barnegruppen, støtte flerspråklige barn i å bruke sitt morsmål og samtidig aktivt fremme og utvikle barnas norskkompetanse.

Slik jobber vi i Nøtteliten Barnehage:

 • Det er lagt til rette for lesekrok på avdelingene, med tilgjengelige bøker (Språkløyper)
 • Samlingsstund med rollespill og eventyr med konkreter
 • Vi bruker aktivt tegn-til-tale i lek, måltid og samlingsstund
 • Spill på avdelingen som lotto, memory, minimale par, kortspill etc.
 • Vi lager fantasihistorier på tur
 • Aktive voksne i samtalen rundt måltid, rollespill i lek og hverdagsaktiviteter.
 • Bruk av rim, regler og sang på avdelingen og i egne musikkgrupper

Vi er en SYNGENDE barnehage. Et bevisst valg også for å motivere og videreutvikle språk,artikulaskjon, rim og rytme. Les mer i artikkel på rullerende nyhetsbilde.