Barn og barndom

Barnehagen anerkjenner og ivaretar barndommens egenverdi. Alle barn skal oppleve å bli verdsatt for den de er og støttes av personalet for å sikre en god barndom preget av trivsel, vennskap og lek.

Barnehagen forbereder til aktiv deltakelse i samfunnet og bidrar til å legge grunnlaget for et godt liv. Alle handlinger og avgjørelser som berører barnet, har barnets beste som grunnleggende hensyn, jf. Grunnloven § 104 og barnekonvensjonen art. 3 nr. 1. Dette er et overordnet prinsipp som gjelder for all barnehagevirksomhet.

Dette gjør vi:

  • Barna møtes som individer, og barnehagen har respekt for barnets opplevelsesverden.
  • Forståelse av at barns liv påvirkes av omgivelsene, men barn påvirker også sine egne liv.
  • Barnehagen gir rom for barnas ulike forutsetninger, perspektiver og erfaringer og bidra til at barna, i fellesskap med andre, utvikler et positivt forhold til seg selv og tro på egne evner.
  • Barna møtes med empati og får mulighet til å videreutvikle egen empati og evne til tilgivelse.

Hva legger vi i barndommens egenverdi:

Vi er bevisst på å la barna få være barn ved å unngå unødvendig påført stress av oss voksne som pålagte unødvendige aktiviteter. Barna skal få lov til å utforske selv uten å blir for mye styrt.  Trivsel, vennskap og lek er det viktigste innholdet i vår hverdag. Barna skal få lov å leke i fantasiverden, være barnlig og lekende.  Vi vil anerkjenne leken og dens egenverdi ved å prioritere dette som vårt viktigste innhold og vår innfallsvinkel til læring.  Tid til og rammer for leken er vårt ansvar som voksne å tilrettelegge for. Opplevelsen og erfaringen i leken er målet. Vi skal se hvert enkelt barn og legge forholdene til rette så barna kan oppleve gode relasjoner. Vi vil la barna få lov å utvikle seg til seg selv. Som voksen skal vi gå ved siden av og støtte, coache de til å finne sin plass og til å bli en del av samfunnet.

Hvordan jobber vi for at barna skal få en god barndom preget av trivsel, vennskap og lek?

Tilvenningen er vårt viktigste utgangspunkt. Trygg og god relasjoner til barna er det grunnleggende for vårt videre arbeid. Ved å kjenne det enkelte barnet og deres behov kan vi være en støttende voksen der barnet der den enkelte trenger det. Våre gruppesammensetninger er gjennomtenkte og vi jobber med tema vennskap gjennom hele barnehageåret. Vi prioriterer vår tid sammen med barna og ser verdien av å undre oss, oppleve og erfare sammen. Ved å være tilstedeværende voksne kan vi la barna medvirke, ta deres innspill på alvor og påvirke til at de blir presentert for potensielle nye lekevenner.   

Vi anerkjenner barndommens egenverdi ved at:

Vi respekterer at barn er forskjellig og har ulike behov. Det er derfor prioritert fra start at relasjonen til barnet etableres ved at vi tar oss tid til å bli kjent med hvert barn. De voksne er støttende tilstede og vil tilnærme seg der barnet er med sine behov. Ut fra erfaring og kunnskap legges forholdene til rette for vekst og utvikling hos den enkelte. Vi viser barnet respekt ved å la de få være lekende og gi tid til barnas frie lek. Vi tilpasser vårt pedagogiske arbeid og opplevelser etter gruppe- og individuelle behov.

Hva legger vi i å ha respekt for barnets opplevelsesverden?

Vi både ser og lytter til barnet. Vi tar deres informasjon og interesser på alvor og prioriterer tid til deres frie, fantasifulle lek. Vi har kunnskap om verdien i barnas lek og kan som voksen leve seg inn i barnas verden og møte de der de er. De voksne er også bevisst deres rolle i leken og går respektfullt inn og undre seg sammen med barna, tilfører elementer og påvirker rammer etter behov. Vi planlegger kjekke opplevelser for barna.

Hvordan viser vi dette i måten vi møter barna på?

De voksne møter barna med sin aktive tilstedeværelse. De lytter til barna, er tilstede med blikk og respons i kommunikasjonen. Vi lar barna erfare at de er verdifulle og at de har rett til å bli hørt og tatt på alvor.

Hvordan kan vi jobbe for at alle barn skal utvikle et positivt forhold til seg selv og ha tro på egne evner?

Vi gir barna et godt selvbilde ved å støtte og oppmuntre de til å prøve selv. Vi legger forholdet til rette ved å gi barna realistiske oppgaver slik at alle skal kjenne på mestring. Vi skal være et støttende stilas i barnas utvikling og trygge barna på det å ha tro på egne evner. Vi skal sette ord på det som hendte ved at vi er tilstede med barna og ser det som skjer. Tommel opp viser barnet, uten å bruke ord, at det de gjorde ble lagt merke til. De voksne vil rose innsatsen til barna og sette ord på utviklingen til barnet. De voksne skal inkludere barna og løfte de frem, særlig de som trenger det litt ekstra.  Vi skal trygge barna på at dette får de til med øvelse og si at vi har tro på de. Øvelse gjør mester og det er helt normalt å ikke få det til på første forsøk.  Negativ adferd og samspill legger vi bak oss. Det er alltid lov å begynne på nytt og starte med blanke ark.

Møter vi alle barna med empati og hvordan jobber vi med empati i barnehagen?

Vi møter barna med empati ved å anerkjenne følelser og ved å sette ord på hele følelsesregisteret. Alle følelser er akseptert og vi må la barna erfare at det er en naturlig del av kommunikasjonen.  Personalet er profesjonelle rollemodeller og viser empati for alle barn. Vi snakker om følelser og setter ord på de følelser barna viser. For å kunne anerkjenne barnas følelser må en ha god relasjon til hvert enkelt barn. Veiledning i situasjonen ved å sette ord på barnas følelse vil kunne bidra til bedre selvregulering hos det enkelte barn.