Overgang mellom barnehage og skole

Barnehagen samarbeider med foreldre og skolen for å legge til rette for at barna skal få en trygg og god overgang fra barnehage til skole og skolefritidsordning. Alle førskolebarna samles i førskolegruppen hver onsdag mellom kl 10 og 14. En av personalet fra hver av de store avdeling er representert i gruppen og har ansvaret for gjennomføringen og informasjonsoverføringen til skolen.


Målet for førskolegruppen er å prøve å skape en trygg og god overgang til skolen og skolefritidsordningen for det enkelte barn, med vekt på læring gjennom lek og samarbeid. For å trygge barna er vårt samarbeid med foreldrene og skolene viktig. Spesielt gjelder dette Søfteland skole, vår nærskole. Vi starter hvert barnehageår med et felles møte der alle tre arenaer er representert. Dette er i tråd med Plan for overganger for Bjørnafjorden kommune og gir et godt utgangspunkt med informasjon mellom foreldre, barnehage og skole. Tiden blir brukt til informasjon om overgangen til skolen, om skolen og førskoleopplegget som er viktig forberedelse til skolestart. Foreldrene får også anledning til å stille spørsmål.

Barnehagen legger til rette for at de eldste barna har med seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter som kan gi dem et godt grunnlag og motivasjon for å begynne på skolen. Gjennom felles treffpunkt og aktiviteter gir vi barna muligheten for å stifte nytt bekjentskap med andre barn de skal gå på skole med. Vi gir også alle barn uavhengig av hvilken skole de skal begynne på kjennskap til hva som skjer i skolen, friminuttene og skolefritidsordningen.

Førskolegruppen jobber etter en fast dagsplan som skal gi barna trygghet og forutsigbarhet. Månedsplan for innholdet er delt med foreldrene digitalt slik at de har kunnet følge barnas opplevelser dette året. Felles treffpunkt med skolen som lesestund i barnehagen med 5-klasse, deltakelse i storefri og besøk inne på skolen avtales med 1-klasse lærer ved oppstart av nytt barnehageår.

Førskolegruppen vil bruke sin siste samling til å forberede en høytidelig avslutning i barnehagen sammen med personal og foreldrene. Barnehagens lokaler blir klargjort med festpyntede bord og personlige bordkort til mamma og pappa. Førskolebarna tar del i alle forberedelser. Vårt mål med denne avslutningen er å løfte frem det enkelte barn for at barna kan avslutte barnehagetiden på en god måte og møte skolen med nysgjerrighet og tro på egne evner. Det er høytidelig stemning når små og store kommer festpyntet til barnehagen etter stengetid. Etter et felles måltid gjennomføres selve seremonien. Etter sangunderholdning av førskolebarna blir hvert enkelt barn gitt oppmerksomhet på rød løper med utlevering av arbeidspermen med oppgaver og bilder. Permen er en tydelig dokumentasjon på barnas erfaringer, kunnskap og ferdigheter tilegnet i førskoleperioden. I tillegg får alle en rose og ikke minst en egen drikkeflaske der barnets navn er gravert inn. Dette er barnas navn med egen håndskrift. Personalet har planlagt et allsidig førskoleforberedende program.

 

Barnehagen vil etter foreldrenes samtykke informere skolen om barnas kunnskap og gitt informasjon som utgangspunkt for deres overgang til og oppstart i skolen. Vi er sikker på at vi gjennom vårt opplegg gir barna mulighet til å glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er en sammenheng mellom barnehagen og skolen. Tillatelse til informasjonsoverføring fra barnehage til skole gir dere foreldre på passordbeskyttet del av vår hjemmeside. Utgangspunkt for samtalen med skolen er:

  • Dette kan eg! (Lese og skriveglede) Skjema der barna blir bevisst hva de kan. Den ansvarlige på førskolegruppen fra barnets egen avdeling fyller ut skjema sammen med barnet. Dette er ferdigheter barna har jobbet med på førskolegruppen. 
  • Barnesamtale hvor barnet selv kan sette ord på informasjon de ønsker skolen skal få om seg selv. Samtalen gjennomføres på førskolegruppen med utgangspunkt i et skjema med felles spørsmål. 
  • De ansvarlige på førskolegruppen utarbeider i fellesskap informasjon til skolen om barnet. Dette er med utgangspunkt i et skjema utarbeidet i barnehagen som får frem barnets sterke sider, vennskap, evne til samarbeid, interesser, kreativitet, lek, motorikk, språk og konsentrasjon.
  • Foreldre kan i tillegg på vårens foreldresamtale påvirke om det er informasjon de ønsker skolen skal ha om barnet.
  • Skolen deltar i forkant av skolestart på møter i de tilfeller der barn følges opp av andre instanser og har individuelle oppfølgingsplaner.

Vi har laget et felles bilde hvor førskolebarna siste førskoledag får trykke sitt håndavtrykk. Dette vil vi la henge synlig i barnehagen og minne oss om de unike barna vi er så heldig å ha fått låne i førskolealder. De har alle satt spor som vil bli husket. Diktet som er skrevet på fellesbildet:

Jeg er unik

Siden tidenes morgen har det aldri eksistert noen som meg. Ingen har mine øyne, hender eller stemme. Ingen har min håndskrift. Gjennom hele evigheten kommer aldri noen til å se ut, tenke, snakke eller gjøre det samme som meg. Jeg er meg, har egenverdi og trenger ikke kopiere andre. Jeg er unik.

 

 Innholdet på førskolegruppen oppsummert: 

Samling

HVEM ER HER?

Opprop med navn for å synliggjøre den enkelte.

Bevisstgjøring av egen identitet- MEG SELV- lære etternavn, alder, når en har bursdag, adressen sin

Øver på å lytte til hverandre

Språk lek: Månedens sang, forstå rimord, tøyseord, lyder, rytme, uttale, begrep og bokstavlek

STAVELSER (klapping)

Øve på å oppfatte FELLESBESKJEDER

Hva heter måneden?

 

Grupper

Dele førskolebarna i to grupper

Sosial på tvers av våre faste avdelinger.

Samarbeide i ulike aktiviteter

Bruke sansene, motorikk,begrep gjennom konkreter

Regelleker, vente på tur og øve på å både vinne og tape

 

Oppgaver

Legge til rette for mestringsfølelse. Jobber med ferdigheter etter plan med skolen.

Barn med oppfølging av PPT med behov for å få oppgaven i forkant for ekstra gjennomgang får dette for å øke muligheten for å mestre.

 

Ferdigheter vi jobber med: Klippe, blyantgrep, skrive navnet sitt, tallforståelse (0-6) antall, mengde, figurer (firkant, trekant og runding) sortering, øve på å tape, konsentrere seg om oppgaven gitt på eget ark og jobbe med tempo. Kunne fargene rød, blå, gul, grønn, svart og hvit.

Frilek inne

LEKEGRUPPER DER VI JOBBER MED SOSIALT SAMSPILL

De voksne støtter og veileder barna i samarbeid og til initiativ til egen lek

Varierte lekegrupper for å styrke flere sosiale relasjoner

 

Friminutt

Selvstendig i påkledning både i forkant og avkledning i etterkant

 

Friminutt både i Trollstuen og på skolen

Øve på aktivitet tilpasset tiden til disposisjon.

Gi de erfaring fra skolen med lyd, aktivitet og beskjeder tilknyttet situasjonen.

Trygge og gjøre de selvstendig i situasjonen

Høytlesning

SPRÅKLØYPA (Språk og leseaktiviteter)

Auditiv trening, LYTTE TIL FORTELLINGER

Diskusjon om innhold, bruke teknikkene i Språkløyper for språklig bevisstgjøring

Måltid

Samspill rundt bordet.

Barna kan velge hvor og hvem de vil sitte med.

Legge til rette for sosialt samspill på tvers av våre faste avdelinger.

Påkledning

Selvstendighetstrening. Kle på seg selv sko, kneppe knapper, lukke glidelås. Bevisstgjøring av klær og vær. 

Hjelpe hverandre og prøve selv før de ber om hjelp. Vente på tur, 

Motivasjon av hverandre pga samme årskull.

Lek ute

Frilek

Hjelpe de inn i leken, (friminutt)

 

Regelleker: Lære noen leker med regler som de kan delta i på skolen. Trygge barna i deltakelse ved skolestart for å være inkludert i det sosiale.

For å være trygg i leken i friminuttene

 

Lydproduksjon gjennom sang, rim og repeterende ord.

Fellesskapsivaretakende på tvers av språk, alder, motoriske ferdigheter osv.

Øve på å tape.

Tur

Innslag av alle elementer. Felles beskjeder, samspill, utforske områder og lekeutnyttelse av området. Øve på trafikk regler

Besøk på skolen

Bli kjent med skolen, klasserom, SFO, friminutt. Egen førskoledag.

Informasjonsutveksling til skolen

Fokuser på barnas sterke sider. Samtykke fra foreldre må være på plass. Foreldre kan påvirke info, avklares på foreldresamtale. Barna kan påvirke gjennom barnesamtale.

Bli kjent med 5.klasse elever (barnas faddere ved skolestart)

Lesegrupper i barnehagen. 5-klassingene velger bok og leser for førskolebarna i barnehagen.

Bli kjent med elever på samme trinn

I tillegg til barn i barnehagen legger vi til rette for besøk i Hjellemarka barnehage. Vi besøker førskolebarna der.

Lucia

 Førskolegruppen går i Luciatog rundt på alle avdelingene. Deres foreldre blir invitert på frokost. Det trekkes blandt alle førskolebarna hvem som skal være Lucia og bære lyskronen.

Avslutning

Felles måltid med alle førskolebarna, foreldrene og personalet på førskolegruppen. Førskolebarna gjør selv forberedelsene. Dekker bord, lager bordkort og trykker eget håndavtrykk på felles bilde. Utdeling av permen til barna. Dette blir en høytidelig seremoni.