Overgang til skole

Barnehagen samarbeider med foreldre og skolen for å legge til rette for at barna skal få en trygg og god overgang fra barnehage til skole og skolefritidsordning. Alle førskolebarna samles i førskolegruppen på egen avdeling hver onsdag mellom kl 10 og 11.30. En av personalet fra avdelingen har ansvar for gjennomføring av vårt felles førskoleopplegg som gjelder for alle våre førskolebarn. Dette inkluderer felles aktiviteter med vår nærskole Søfteland.


Målet for førskolegruppen er å prøve å skape en trygg og god overgang til skolen og skolefritidsordningen for det enkelte barn, med vekt på læring gjennom lek og samarbeid. En av personalet fra avdelingen har ansvar for gjennomføring av felles opplegg for alle førskolebarna i barnehagen og informasjonsoverføring til skolen.Førskolegruppen jobber etter en fast dagsplan og en progresjon som skal gi barna trygghet og forutsigbarhet. Det er også felles tur for alle førskolebarna i barnehagen siste onsdag i måneden. Vi følger Bjørnafjorden sitt skoleforberedende opplegg. 

 Barnehagen legger til rette for at de eldste barna har med seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter som kan gi dem et godt grunnlag og motivasjon for å begynne på skolen. Gjennom felles treffpunkt og aktiviteter gir vi barna muligheten for å stifte nytt bekjentskap med andre barn de skal gå på skole med. Vi gir også alle barn uavhengig av hvilken skole de skal begynne på kjennskap til hva som skjer i skolen, friminuttene og skolefritidsordningen. Vi tar utgangspunkt i men legger til lokale tilpasninger. 

Plan for førskulegruppa; Læring gjennom leik 04.07.22

For å trygge barna er vårt samarbeid med foreldrene og skolene viktig. Vi gjennomfører tidlig vår et felles foreldremøte på vår nærskole hvor informasjon om oppstart og forventninger deles.  Dette er i tråd med Plan for overganger for Bjørnafjorden kommune og gir et godt utgangspunkt med informasjon mellom foreldre, barnehage og skole. Foreldrene får da anledning til å stille spørsmål de eventuelt måtte ha om overgangen til skole. 

 

Førskolegruppen vil bruke sin siste samling til å forberede en høytidelig avslutning i barnehagen sammen med personal og foreldrene. Barnehagens lokaler blir klargjort med festpyntede bord og personlige bordkort til mamma og pappa. Førskolebarna tar del i alle forberedelser. Vårt mål med denne avslutningen er å løfte frem det enkelte barn for at barna kan avslutte barnehagetiden på en god måte og møte skolen med nysgjerrighet og tro på egne evner. Det er høytidelig stemning når små og store kommer festpyntet til barnehagen etter stengetid. Etter et felles måltid gjennomføres selve seremonien. Etter sangunderholdning av førskolebarna blir hvert enkelt barn gitt oppmerksomhet på rød løper med utlevering av arbeidspermen med oppgaver og bilder. Permen er en tydelig dokumentasjon på barnas erfaringer, kunnskap og ferdigheter tilegnet i førskoleperioden. I tillegg får alle en egen drikkeflaske der barnets navn er gravert inn. Dette er barnas navn med egen håndskrift. 

Barnehagen vil etter foreldrenes samtykke informere skolen om barnas kunnskap og gitt informasjon som utgangspunkt for deres overgang til og oppstart i skolen.Tillatelse til informasjonsoverføring fra barnehage til skole gir dere foreldre på passordbeskyttet del av vår hjemmeside. Utgangspunkt for samtalen med skolen er:

  • Dette kan eg! (Lese og skriveglede) Skjema der barna blir bevisst hva de kan. Den ansvarlige på førskolegruppen fra barnets egen avdeling fyller ut skjema sammen med barnet. Dette er ferdigheter barna har jobbet med på førskolegruppen. 
  • Barnesamtale hvor barnet selv kan sette ord på informasjon de ønsker skolen skal få om seg selv. Samtalen gjennomføres på førskolegruppen med utgangspunkt i et skjema med felles spørsmål. 
  • De ansvarlige på førskolegruppen utarbeider i fellesskap informasjon til skolen om barnet. Dette er med utgangspunkt i et skjema utarbeidet i barnehagen som får frem barnets sterke sider, vennskap, evne til samarbeid, interesser, kreativitet, lek, motorikk, språk og konsentrasjon.
  • Foreldre kan i tillegg på vårens foreldresamtale påvirke om det er informasjon de ønsker skolen skal ha om barnet.
  • Skolen deltar i forkant av skolestart på møter i de tilfeller der barn følges opp av andre instanser og har individuelle oppfølgingsplaner.

Vi har laget et felles bilde hvor førskolebarna siste førskoledag får trykke sitt håndavtrykk. Dette vil vi la henge synlig i barnehagen og minne oss om de unike barna vi er så heldig å ha fått låne i førskolealder. De har alle satt spor som vil bli husket. Diktet som er skrevet på fellesbildet:

Jeg er unik

Siden tidenes morgen har det aldri eksistert noen som meg. Ingen har mine øyne, hender eller stemme. Ingen har min håndskrift. Gjennom hele evigheten kommer aldri noen til å se ut, tenke, snakke eller gjøre det samme som meg. Jeg er meg, har egenverdi og trenger ikke kopiere andre. Jeg er unik.