Demokrati

Barns medvirkning gir barna, uavhengig av kommunikasjonsevne og språklige ferdigheter, demokratisk deltakelse ved å bidra og medvirke til barnehagens innhold.

Hvordan jobber vi i vår barnehage med å fremme demokrati?

Gjennom barnesamtaler og barns medvirkning sikrer vi at alle får si sin mening. Det er viktig å lære barna at det er flertallet som bestemmer men at de skal få si sin mening i vårt fellesskap. Vi gir barnet og gruppen valg i hverdagen innenfor visse rammer. De får da bestemmelses rett under veiledning. Barna erfarer at deres stemme blir hørt og at det blir gjennomført det de kommer med ønske om. De vil få en forklaring hvis utfallet ikke blir som de ønsker hvis deres forslag ikke kan imøtekommes.  De voksne er lyttende voksne som bidrar til å lære barna å respektere hverandre. I vårt fellesskap har vi en inkluderende holdning og er positiv til ulikheter i vårt fellesskap.

Hvordan jobber vi med at barnehagen skal være et inkluderende felleskap hvor alle får anledning til å ytre seg, bli hørt og delta?

Ved å etablere trygg og god relasjon til barna fra start sikrer vi at personalet blir kjent med barna og kroppsspråket deres. Dette er viktig for å sikre at alle skal få ytre seg også de barna uten stort ordforråd. Gjennom barnesamtaler får det enkelte barn tid uforstyrret til å si sin mening. I hverdagen deler vi barna i grupper da det også gjør det lettere å få fokus på hvert enkelt barn og sikre at alle kommer til orde. Grupper benyttes både til aktiviteter og i måltid. Vi har ulike tema i samling som gir rom for refleksjon og sikre at hvert barn kommer lettere til orde. Det gir også trening i å høre på hverandre, lytte, respektere hverandre. Vi tar oss også tid til den gode samtalen i hverdagen i våre hverdagssituasjoner som ved bleieskift, måltid, påkledning, i samarbeid med ordensmenn og når vi tar i mot barna om morgenen. Ved å ta imot barnet i garderoben får barn og foreldre fullt fokus. Det gir mulighet får å gi informasjon som kan ha betydning for dagen til barnet videre. Vi tilrettelegge for god kommunikasjon med barnets hjem i de daglige levere og hentesituasjoner og vår hjemmesideløsning som informasjonskanal med tekst og bilder. Løpende observasjoner av barna danner grunnlag for personalets tilpasning av det pedagogiske arbeidet og informasjonsgrunnlag i foreldresamtaler. At personalet representerer ulike kulturer og behersker ulike språk gjør at vi lettere kan sikre et godt samarbeid med barnas hjem. Vi benytter også tolk i de samtaler der det er behov.

Barnehagen har god praksis med å sikre innspill til vår barnehagedrift. Vi har et velfungerende samarbeid med styret, foreldreutvalget, de tillitsvalgte og verneombud og jobber alle for felles mål. 

Hvordan jobber vi med å være bevisste på at barnas ulike meninger og perspektiver kommer til uttrykk?

Vi bruker god tid i oppstartsfasen for å bli kjent med hvert barn. Vi tildeler personalet primærbarn for at barna skal få etablere god relasjon i starten til en person for så å utvide sin tilknytning til flere etter hvert så de blir tryggere. Tilvenningsfasen blir brukt til informasjonsutveksling mellom barnehage og hjem for å kunne ivareta og forstå barnet best mulig. Da kan vi lettere forstå barnets signaler og kommunikasjon både verbalt og kroppslig. Ved å etablere trygg relasjon og la barna erfare at de voksne er støttende voksne vil barna tørre å si sin mening. Personalet er gode forbilder. De vil la barna, foreldre og medarbeidere erfare at alle har like stor verdi og at ting som er demokratisk bestemt er det som gjelder. Barna skal få oppleve at ulike meninger blir respektert. Personalet er tilstede med barna for å observere, se, høre, tolke, og støtte barnet for at deres uttrykk kommer frem.

 

Nøtteliten barnehage bistår Det Europeiske Wergelandsenteret, en norsk stiftelse som ble opprettet i 2008.

Stiftelsen ble etablert i samarbeid mellom Jens Stoltenbergs annen regjering og Europarådet. Senteret åpnet i februar 2009, og er et ressurssenter for alle de 47 medlemsstatene i Europarådet. Senteret driver forskning og videreutdanning av lærere og lærerutdannere innenfor områdene interkulturell forståelse, menneskerettigheter og demokratisk medborgerskap. Senterets arbeidsspråk er engelsk.

Nøtteliten barnehage tilbyr forelesning med DEMOKRATI som tema, endel av opplæring i andre land. Forelesningen inngår som en del av utdanningen.