Barnehagen skal fremme danning

Begrepet danning forstår vi som: Kompetanse til å håndtere livet på en god måte. I arbeidet legger vi vekt på at barna skal bli selvstendig, trygg på seg selv, sine meninger og holdninger.

Den gyldne regel er en ledetråd som benyttes i arbeidet med barna.

Barnehagen støtter barna i å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen og bidra til å legge grunnlag for modig, selvstendig og ansvarlig deltakelse i demokratiske fellesskap.  Barnehagen fremmer samhold og solidaritet samtidig som individuelle uttrykk og handlinger  verdsettes og følges opp. Barnehagen bidrar til at barna kan forstår felles verdier og normer som er viktige for fellesskapet. Barnehagen bidrar til å fremme barnas tilhørighet til samfunnet, natur og kultur.

I barnehagen får barna delta i beslutningsprosesser og utvikling av felles innhold. Barna  støttes i å uttrykke synspunkter og skape mening i den verden de er en del av. Gjennom samspill, dialog, lek og utforsking bidrar barnehagen til at barna utvikler kritisk tenkning, etisk vurderingsevne, evne til å yte motstand og handlingskompetanse, slik at de kan bidra til endringer.

Personalet skal

  • tilrettelegge for meningsfulle opplevelser og støtte barnas identitetsutvikling og positive selvforståelse
  • være tett på barnet. Vi kan coache (DUÅ), reflektere, støtte, vise omsorg og evaluere sammen med baret. Gå ved siden av barnet (DUÅ)
  • støtte barnas aktivitet, engasjement og deltakelse i fellesskapet
  • synliggjøre og verdsette ulike behov, meninger og perspektiver i fellesskapet
  • legge merke til, anerkjenne og følge opp barnas perspektiver og handlinger
  • utfordre barnas tenkning og invitere dem inn i utforskende samtaler til felles undring.
  • synliggjøre og fremheve mangfold og ulikhet som grunnlag for opplevelser, utforsking og læring.

Nøtteliten barnehages forståelse av danning:

Danning er en livslang indre læringsprosess som gjelder sosial kompetanse og grunnleggende aldersadekvate ferdigheter som barnet har behov for å mestre gjennom dagen (toalett, smøremåltid osv.)

Den indre danning skjer som en konsekvens av erfaring og handlinger barna gjør ut fra rammer vi tilrettelegger. Vi vet at det i tillegg til den formelle læringen også skjer uformell læring.

For å utvikle barnets positive selvbilde og kompetanse krever det voksne som er tett på. Vi kan coache (DUÅ), reflektere, støtte, vise omsorg og evaluere sammen med barna. Gå ved siden av barnet ( DUÅ).

 

      

Barnehagen støtter barnas identitetsutvikling og positive selvforståelse

Benytte DUÅ- strategier i arbeidet med barna. Gi oppmerksomhet, oppmuntring og ros. Være i forkant og tilrettelegge. Bekrefter barnas tanker og følelser. Ignorere og korrigere. Oppleve å bli tatt på alvor. Oppleve det de bidrar med er verdifullt for seg selv og fellesskapet. Vise interesse i kommunikasjonen for det barnet er opptatt av. Vise respekt for den som snakker ved å få gjøre seg ferdig. Anerkjenne og respondere uavhengig av barnas alder.

Vi legger til rette for at barna får delta i beslutningsprosesser og utvikling av felles innhold i barnehagen

Tar oss tid til å involvere barna. Følger opp barnas innspill. Respektere barnas innspill. Følger opp barnas interesser på tur. Barna velger selv lek, lekegrupper og tar enkelte dager stilling til om de vil være inne eller ute.

Barnehagen legger til rette for at barna utvikler kritisk tenkning, etisk vurderingsevne og evne til å yte motstand

Veilede og støtte i prosesser. Coache i hverdagen. Stille spørsmål ved og la barna reflektere selv før vi gir de svaret. Motivere og støtte de til å våge å si nei og stå for egne meninger.