Planlegging

Planlegging gir personalet grunnlag for å tenke og handle langsiktig og systematisk i det pedagogiske arbeidet. Planleggingen bidrar til kontinuitet og progresjon for enkeltbarn og barnegruppen. Planleggingen synliggjør hvordan barnehagen fortolker og realiserer rammeplanen og er utgangspunkt for refleksjon og utvikling av virksomheten.

Planleggingen baseres på kunnskap om barns trivsel og allsidige utvikling, individuelt og i gruppe. Den baseres også på observasjon, dokumentasjon, refleksjon, systematisk vurdering og samtaler med barn og foreldre. Prosessen vises i modellen under:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Avdelingene utarbeider egne planer som er knyttet opp mot barnehagens årsplan.

Dette er ukeplaner /månedsplaner som er utgangspunkt for avdelingens arbeid. Disse planene finner dere på min side på barnehagens hjemmeside. Disse sidene krever passord for innlogging noe våre brukere får tilsendt ved oppstart.

 Barnehagen har fem planleggingsdager i året som blir brukt i arbeidet for å sikre barnehagen som pedagogisk virksomhet.