Vurdering

Barnehagen vurderer det pedagogiske arbeidet på avdelingsmøter og fagmøter. Erfaringer diskuteres på avdelingen men blir tatt med videre til felles vurdering i pedagoggruppen. Det betyr at det pedagogiske arbeidet beskrives, analyseres og fortolkes ut fra barnehagens planer, barnehageloven og rammeplanen. Hovedformålet med vurderingsarbeidet er å sikre at alle barn får et tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen.

Vurderingsarbeidet bygger på refleksjoner som hele personalgruppen er involvert i. Felles refleksjoner over det pedagogiske arbeidet gir personalet et utgangspunkt for videre planlegging og gjennomføring. Det bidrar også til en åpen diskusjon om barnehagens formål, innhold og oppgaver. Faglige og etiske problemstillinger inngå i vurderingsarbeidet. På denne måten lærer personalet av egen praksis og bidrar til å utvikle barnehagen som pedagogisk virksomhet..

Kunnskap om barnegruppens og enkeltbarns trivsel og allsidige utvikling er viktig for å gi alle barn et tilrettelagt tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen. Barnets trivsel og allsidige utvikling skal derfor observeres og vurderes fortløpende, med utgangspunkt i barnets individuelle forutsetninger og kunnskap om barns utvikling og behov. Barnets erfaringer og synspunkter skal inngå i vurderingsgrunnlaget.

Personalet har ansvar for å observere enkeltbarns trivsel og utvikling fortløpende og vurdere opplysninger sammen med personalet på avdelingen når det er behov for å justere oppfølgingen etter nye opplysninger.

Utfordringer reflekteres over på avdelingen, fagmøter eller med andre samarbeids instanser etter behov.

Vurdering av enkeltbarns utbytte og tilpasning av det pedagogiske tilbudet er grunnlag for obligatorisk foreldresamtale,  en pr halvår.