Tilrettelegging av det allmennpedagogiske tilbudet for barn som trenger ekstra støtte

Barnehagen skal tilpasse det allmennpedagogiske tilbudet etter barnas behov og forutsetninger, også når noen barn har behov for ekstra støtte i kortere eller lengre perioder. Barnehagen skal sørge for at barn som trenger ekstra støtte, tidlig får den sosiale, pedagogiske og/eller fysiske tilretteleggingen som er nødvendig for å gi barnet et inkluderende og likeverdig tilbud. Tilretteleggingen skal vurderes underveis og justeres i tråd med barnets behov og utvikling. Barnehagen skal legge til rette for at behov blir ivaretatt innenfor det ordinære barnehagetilbudet om mulig.

Inkludering i barnehagen handler også om tilrettelegging for sosial deltakelse. Barnehagens innhold må formidles på en måte som gjør at ulike barn kan delta ut fra egne behov og forutsetninger. Barnehagens viktigste sosialiseringsarena er leken. For noen barn kan tidlig innsats innebære at personalet arbeider særlig målrettet og systematisk - over kortere eller lengre perioder - med å inkludere barnet i meningsfulle fellesskap.

Hvis det er grunn til å tro at barnets behov ikke kan dekkes innenfor det allmennpedagogiske tilbudet, skal barnehagen opplyse foreldrene om retten til å kreve en sakkyndig vurdering av om barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp.

Barnehagen skal sørge for at barn som mottar spesialpedagogisk hjelp, inkluderes i barnegruppen og i det allmennpedagogiske tilbudet. Daglig leder er ansvarlig for å innhente nødvendige opplysninger om barnet, sikre nødvendig kompetanse og ressurser, samt sikre videre informasjonsflyt til personalet som skal jobbe med barnet.

Barnehagen har et tett og godt samarbeid med andre instanser med supplerende fagkunnskap til vår pedagogiske kompetanse. Barnehagen har en gang i måneden besøksdag av Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT). Dette for å innhente råd og veiledning for å sikre beste oppfølging av barnet. Annenhver måned er det også Ressursteam i barnehagen. Dette teamet er satt sammen av en  representant fra helsestasjonen, barnevernstjenesten og PPT. Dette er også et team hvor vi kan samarbeide og motta råd og veiledning for å kunne gi beste oppfølging av barn med behov. 

 • Dersom barnehagen ønsker å starte samarbeid med for eksempel PP-tjenesten skal barnehagen innhente samtykke fra den eller de med foreldreansvar
 • Samtykket inneholder hvem barnehagen vil gi opplysninger til, hva barnehagen vil gi opplysninger om, for eksempel tilpasningsvansker, dårlig finmotorikk, og hvorfor, for eksempel «vi mangler kompetanse og ønsker å få inn fagfolk”
 • Barnehagen avklarer taushetsplikt og informere om hvordan barnehagen skal samarbeide med andre instanser
 • Det er viktig at den eller de med foreldreansvar forstår at dette er frivillig og at de forstår hva de samtykker til
 • Ved manglende samtykke etter gjentatte forsøk på å få dette fra den eller de med foreldreansvar, forklarer barnehagen konsekvensen av og ikke gi samtykke. Barnehagen vurderer i hvert enkelt tilfelle om det å nekte barnet hjelp, er alvorlig omsorgssvikt og at barnehagen dermed har meldeplikt til barnevernet
 • Ved behov kan barnehagen diskutere saker anonymt med ulike hjelpeinstanser. Barnehagen anonymiserer barnet i saken, og ikke den som ringer

Om samarbeid med hjelpeinstanser

For at barn og foreldre skal få et mest mulig helhetlig tilbud til beste for barns oppvekst og utvikling, kreves det at barnehagen samarbeider med andre tjenester og institusjoner i kommunen.  Aktuelle samarbeidspartnere kan være pedagogisk- psykologisk tjeneste, helsestasjon, barneverntjeneste og grunnskole ved barnets overgang til skole. Tverrfaglighet og helhetlig tenkning er sentralt. Ansatte skal også gi sosialtjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten bistand i klientsaker. Bestemmelsene om taushets- og opplysningsplikt i barnehageloven og annet regelverk må overholdes.

 

At vi benytter DUÅ i arbeidet med barna i Bjørnafjorden kommune betyr at vi har:

 • Felles kvalitet
 • Kompetente voksne
 • Voksne som tydelige rollemodeller
 • Bygger gode relasjoner til barn
 • Barn skal oppleve anerkjennelse, mestring og trygghet
 • Tidlig innsats ved måten å jobbe på.