Samarbeid mellom hjem og barnehage

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling, jf. barnehageloven § 1.

Samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen skal alltid ha barnets beste som mål. Foreldrene og barnehagens personale har et felles ansvar for barnets trivsel og utvikling. Barnehagen legger til rette for foreldresamarbeidet og god dialog med foreldrene.

Foreldresamarbeidet skjer både med foreldrene til hvert enkelt barn, og på gruppenivå, gjennom foreldrerådet og samarbeidsutvalget. Det legges til rette for at foreldrene og barnehagen jevnlig kan utveksle observasjoner og vurderinger knyttet til enkeltbarnets helse, trivsel, erfaringer, utvikling og læring. Foreldrene kan be om samtale ved behov men barnehagen gir rom for informasjonsutveksling ved levering og henting av barnet i tillegg til to planlagte foreldresamtaler i året. Dette blir tilbudt både høst og vår. Eget samtaleskjema som utgangspunkt for oppstart i barnehagen for å sikre grunnleggende nødvendig informasjon om det enkelte barnet.

Det blir gjennomført sammenkomster der barn, foreldre og personal er samlet til felles sosiale opplevelser. Dette er grøtfest, påskefrokost og sommerkonsert / kunstkafe. 

Barnehagen skal begrunne sine vurderinger overfor foreldrene og ta hensyn til foreldrenes synspunkter. Samarbeidet sikrer at foreldrene får medvirke til den individuelle tilretteleggingen av tilbudet. Både foreldrene og personalet må forholde seg til at barnehagen har et samfunnsmandat og verdigrunnlag som det er barnehagens oppgave å forvalte. Barnehagen må tilstrebe at barnet ikke kommer i lojalitetskonflikt mellom hjemmet og barnehagen.

Foreldreråd og samarbeidsutvalg skal gi mulighet for å ivareta foreldrenes kontakt med barnehagen på en aktiv måte. Foreldrerådet skal fremme foreldrenes fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Foreldrerådet skal bli forelagt saker som er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen. Det legges opp til foreldreråd i forbindelse med felles foreldremøte høst og vår. FAU kan kontaktes ved behov. Hver avdeling har en kontaktperson som er synlig på hjemmesiden. Samarbeidsutvalget skal bli forelagt saker som er viktige for barnehagens innhold og virksomhet, og for forholdet til foreldrene. Samarbeidsutvalget skal fastsette barnehagens årsplan. Øvrige saker av viktighet er for eksempel forslag til budsjett eller driftsendringer. Det avtales møter gjennom året etter behov.

Informasjonsverktøyet Kidplan skal sikre godt samarbeid og informasjonsflyt mellom barnehagen og barnets foreldre benytter barnehagen en egen hjemmesiden med egen påloggingspassord for lukket område. Foreldrene gir opplysninger om tillatelser og reservasjoner som gjelder barna i barnehagetiden. Informasjon fra barnehagen til foreldre blir gitt via hjemmesiden da unngår vi at informasjon ikke når frem men alle vet hvor de kan finne informasjon om barnas dag.

Årlig brukerundersøkelse gir foreldrene mulighet til å evaluere den den helhetlige driften. Svarene benyttes på felles foreldremøte hvor vi velger tema som vi fordyper oss i som en viktig investering til vår utvikling. 

Daglig leder er ansvarlig for rutiner som sikrer minoritetspråklige barn samme vilkår som norskspråklige barn. Informasjon om barnehagens verdigrunnlag, rutiner og det pedagogiske tilbudet vil bli gitt på et språk foreldrene forstår. Tolk prioriteres på samtaler..

Trafikksikkerhet i barnehagen, på parkeringsplassen og på vei til og fra barnehagen er et arbeid vi   inkluderer dere foreldre med på. Vi har felles retningslinjer for å ivareta sikkerheten for barna i trafikken og som voksne er vi rollemodeller. Les mer om vårt arbeid som TRAFIKKSIKKER barnehage i rullerende nyhetsbilde.

Hentesituasjonen

Ved oppstart i barnehagen gir foreldrene oppdatert informasjon på hvem som kan hente og bringe    barnet. Denne informasjonen oppdateres i barnehagens kontaktliste og lagres i barnets mappe i      Kidplan. Informer barnehagen hvis det er endringer. Hvis barnet skal hentes av andre enn de personer som står oppført på kontaktlisten, skal barnehagen ha beskjed. Hvis andre henter barnet uten at det er gitt beskjed til barnehagen, skal foreldre ringes for bekreftelse før barnet forlater barnehagen. Hvis de ansatte ikke når forelddre på telefon for bekreftelse blir ikke barna utlevert. Send gjerne melding via Kidplan med beskjed hvis andre skal hente.

Barnet kan ikke gå hjem alene, eller hentes av andre barn/søsken uten at foreldre har gitt samtykke til dette.

Foreldrene skal gi beskjed til en av barnehagens ansatte før de forlater barnehagen etter levering, og når de har hentet barnet.

Hvis barnet ikke hentes til stengetid

Vi ringer barnets hjem etter stengetid og avklar situasjonen. Avklar hvorvidt den ansatte skal vente til foreldrene kommer eller om det kommer noen andre og henter barnet. Dersom det ikke oppnås kontakt foreldrene etter 15 minutter, ringes eventuelle andre kontaktpersoner som er oppgitt. Dersom det innen 30 minutter ikke oppnås kontakt med foreldrene eller andre kontaktpersoner, kontakter den ansatte daglig leder for å avtale videre tiltak. Daglig leder vurderer om barnevernet eller politiet skal kontaktes. Barnehagen noterer ned hendelsesforløpet frem til barnevernet tar over ansvaret. I etterkant av situasjonen tar daglig leder en samtale med foreldrene for å avklare hva som har skjedd, og for å unngå at dette skjer igjen.