Samarbeid mellom hjem og barnehage

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling, jf. barnehageloven § 1.

Samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen skal alltid ha barnets beste som mål. Foreldrene og barnehagens personale har et felles ansvar for barnets trivsel og utvikling. Barnehagen legger til rette for foreldresamarbeidet og god dialog med foreldrene. Foreldresamarbeidet skjer både på individnivå, med foreldrene til hvert enkelt barn, og på gruppenivå, gjennom foreldrerådet og samarbeidsutvalget. På individnivå legges det  til rette for at foreldrene og barnehagen jevnlig kan utveksle observasjoner og vurderinger knyttet til enkeltbarnets helse, trivsel, erfaringer, utvikling og læring. Foreldrene kan be om samtale ved behov men barnehagen gir rom for informasjonsutveksling ved levering og henting av barnet i tillegg til to foreldresamtaler. Dette blir tilbudt både høst og vår. Eget samtaleskjema som utgangspunkt for oppstart i barnehagen for å sikre grunnleggende nødvendig informasjon om det enkelte barnet.

Det blir gjennom barnehageåret være flere sammenkomster der barn, foreldre og personal er samlet til felles sosiale opplevelser. Dette er høstfest, juletrefest, påskefrokost og sommerfest / kunstkafe. 

Barnehagen skal begrunne sine vurderinger overfor foreldrene og ta hensyn til foreldrenes synspunkter. Samarbeidet sikrer at foreldrene får medvirke til den individuelle tilretteleggingen av tilbudet. Både foreldrene og personalet må forholde seg til at barnehagen har et samfunnsmandat og verdigrunnlag som det er barnehagens oppgave å forvalte. Barnehagen må tilstrebe at barnet ikke kommer i lojalitetskonflikt mellom hjemmet og barnehagen.

Intensjonen med foreldreråd og samarbeidsutvalg er at disse ordningene skal gi mulighet for å ivareta foreldrenes kontakt med barnehagen på en aktiv måte. Foreldrerådet skal fremme foreldrenes fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Foreldrerådet skal bli forelagt saker som er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen. Det kreves samtykke fra foreldrerådet dersom foreldrebetalingen settes høyere enn den fastsatte maksimalgrensen. Det legges opp til foreldreråd i forbindelse med felles foreldremøte høst og vår. FAU kan kontaktes ved behov. Hver avdeling har en kontaktperson.Samarbeidsutvalget skal bli forelagt saker som er viktige for barnehagens innhold og virksomhet, og for forholdet til foreldrene. Samarbeidsutvalget skal fastsette barnehagens årsplan. Øvrige saker av viktighet er for eksempel forslag til budsjett eller driftsendringer.Det avtales møter gjennom året etter behov.

For å sikre godt samarbeid og informasjonsflyt mellom barnehagen og barnets foreldre benytter barnehagen en egen hjemmesiden med egen påloggingspassord for lukket område. Foreldrene gir opplysninger om tillatelser og reservasjoner som gjelder barna i barnehagetiden. Informasjon fra barnehagen til foreldre blir gitt via hjemmesiden da unngår vi at informasjon ikke når frem men alle vet hvor de kan finne informasjon om barnas dag.

Foreldrene blir gitt mulighet til påvirkning av den helhetlige driften også gjennom årlig brukerundersøkelse.

 

Daglig leder er ansvarlig for at personalet har rutiner som sikrer minoritetspråklige barn samme vilkår som norskspråklige barn. Informasjon om barnehagens verdigrunnlag, rutiner og det pedagogiske tilbudet vil bli gitt på et språk foreldrene forstår. Tolk benyttes ved behov.

På høstens foreldremøte fikk vi tilbakemelding om foreldrenes forventninger til vårt samarbeid. Vi vil ivareta deres ønsker som er: 

- Alle barn blir behandlet likt

- Gi beskjed om uønsket adferd med en gang det oppstår

- Gi råd til foreldre ved behov

- Dele informasjon om dagen

- Møte foreldre og barn i garderoben om morgenen