Barnehagedagen 2023

Liten og stor - om betydningen av flere ansatte i barnehagen. I år har barnehagedagen et klart politisk budskap. Vi har hatt en viktig, engasjert og utviklende felles pause med kommunens varaordfører.

Vi inviterte på MAT & PRAT og er takknemlig for at Harald Lekven satt av tid til å lytte til vårt budskap.

Nøtteliten har ansatte med lang erfaring, fagkunnskap og et stort engasjement for kvaliteten vi leverer overfor barna. Årets barnehagetema engasjerer oss. Vi prioriterer rett bemanning hver dag og ser på dette som en viktig kvalitet ved vårt barnehagetilbud. Vi ser klart betydningen av flere ansatte sammen med barna.    

Dersom samfunnet vil ta på alvor det som står i Grunnloven og barnehageloven om å ta hensyn til barns beste, bør myndigheter og politikere sørge for en bedre bemanning. Barna trenger flere ansatte sammen med seg hele dagen, og flere med relevant barnehagefaglig bakgrunn.

Vi er glad for innført bemanning og pedagognorm. Neste mål bør være samme norm gjennom hele barnehagens åpningstid. Mange barnehager har gjerne 2-3 timer eller mindre der de oppfyller barnehagenormen. 

Det stilles spørsmål om konsekvensene ved dagens bemanningsnorm. 

Det finnes faglige argumenter for en bedre bemanning- og pedagognorm i norske barnehager (se for eksempel NOU 1 2012: Til barnas beste) (Nasjonal barnehagestrategi mot 2030).

Stavanger, Tønsberg og flere andre kommuner har også satt i gang forsøk med flere ansatte i barnehagen (jmf. Utdanningsnytt og barnehage.no). 

Yrkesstolthet ble snakket om på dagens treff. Det er trist å høre hverdagshistorier fra feltet hvor det beskrives en utilstrekkelighet og manglende mulighet for mestring i egen arbeidssituasjon (jmf Barnehageopprøret). Rapport fra SSB viser at 1 av 3 pedagoger slutter i jobben sin innen 10 år og at søkertallene til våre utdanningsinstitusjoner innen vårt fagfelt ikke har vært så lave siden 2013. Det må jobbes for en endring.

Barna fortjener en hverdag med dedikerte, kompetente og tilgjengelige voksne i hverdagen. I Nøtteliten jobber vi daglig for å oppfylle forventningene i vår visjon om å skape:Et herlig sted på jord for liten og for stor. I dag har vi satt tema på dagsorden og satt ord på ønskede fremtidige mål. Dette arbeidet vil vi følge opp videre av hensyn til barnas beste.

Her er bilder fra det aller viktigste arbeidet på selve BARNEHAGEDAGEN, tett oppfølging av barna i alle situasjoner gjennom hele dagen. 

 

 

Takk til personalet som utgjør kvaliteten i barnehagen, de tillitsvalgte som løfter frem et så viktig budskap og for tiden du brukte sammen med oss Harald Lekven.