Vi gleder oss over NYTT barnehageår!

Vi ønsker nye og gamle venner velkommen til barnehagehverdagen sammen med oss i Nøtteliten.

Det er nesten magisk ved oppstart av nytt barnehageår. Hva kan vi klare å skape sammen av opplevelser, erfaringer og læring for barna dette året? Mye er planlagt men med godt samarbeid og medvirkning blir også justeringer gjort gjennom året.

Vi bruker våre erfaringer i planer og rutiner for å gi barn og foreldre en best mulig start på barnehagelivet. Vi etablerer tidlig samarbeid med dere foreldre. Barnets beste barnehagehverdag skaper vi sammen. Våre rutiner ved oppstart: 

      Informasjon om oppstarten til foreldre
Barnehagen og foreldre skal i samarbeid legge til rette for at barnet får en trygg og god start i barnehagen. Vi gir derfor informasjon til dere foreldre om hva vi gjør i barnehagen. Denne informasjonen er delt både skriftlig på mail og på foreldremøte før sommeren som ble arrangert for nye barn. Vi informerte da om rutiner, hvordan oppstarten foregår og hvorfor vi gjør som vi gjør i barnehagen. Omvisning i barnehagen for å bli kjent med lokalene og det fysiske miljøet er en del av besøket. Vi vil gjøre vårt for å bli godt kjent, og legge til rette for å bygge gode relasjoner med foreldre og barn. Lurer du på noe før oppstart, ta kontakt. 

      Besøksdag i barnehagen før oppstart

Alle nye barn og foreldre har blitt invitert på besøk før barnehagestart, for å starte tilvenning tidlig. Barnehagen tilpasser rutiner, tid og rom slik at barn kan treffe og begynne å etablere relasjoner med både personalet og andre barn på avdelingen. Personalet i barnehagen vil ha en tett oppfølging av barnet og foreldrene slik at dere kan oppleve tilhørighet og trygghet fra første stund. 

      Oppstartsamtale

Alle foreldre vil få oppstartsamtale med pedagog på avdelingen litt etter barnet starter i barnehagen. Det venter en ny hverdag med mange andre barn og voksne rundt barnet. Informasjonsutveksling for å skape de beste rammer for barnet er nødvendig fra første stund også naturlig under tilvenningen der personal og foreldre er sammen med barnet.

      Bruk god tid på å bli godt kjent 

Barnehagen tilpasser seg barnet. Personalet og foreldre må være oppmerksomme på at det er barnets behov som må ligge til grunn for hvordan tilvenningstiden blir. Noen barn trenger kort tid på å bli trygg, mens andre barn trenger lengre tid. Godt samarbeid mellom barnehage og hjem vil kunne påvirke tilvenningen positivt for barnet.

      Fast kontaktperson

Vi legger tilrette for en fast kontaktperson for de nye barna i oppstartsperioden. Det kan bidra til at barn og foreldre har et trygt og fast holdepunkt i den nye hverdagen.

      Støtte der det trengs
Vi vil være imøtekommende, sensitiv og tålmodig i møte med barn og dere foreldre. Vi følger godt med på hvordan barnet reagerer i samspill med oss. Ingen barn er like og det finnes derfor ingen fasit annet enn at det må tilpasses hvert enkelt barn. Det viktigste er at barna blir trygge. Vårt faglige grunnlag for arbeidet i tilvenningen ser du i  denne filmen fra Utdanningsdirektoratet.

   

     Ivaretakelse av barn som allerede går i barnehagen
Barnets personlighet, erfaringer og alder vil kunne påvirke hvor lang tid det tar før barnet blir trygg i sin nye hverdag. Dette gjelder også for de barna som allerede går i barnehagen. Etter tid borte fra barnehagen kommer de tilbake til kjente omgivelser, men gruppene er kanskje nye? Kanskje har barn eller personal sluttet i barnehagen, eller det er gjort om på inventaret på avdelingen? Noen barn har kanskje byttet avdeling, mens andre kanskje har fått ny garderobeplass? Barna og foreldrene får derfor tid og rom til å finne sin plass, bli trygge og gjenoppta relasjonene

Innhent nødvendige opplysninger

Det er også noen administrative ting som må være på plass før oppstart i barnehagen. Når et barn begynner i barnehage skal det for eksempel legges frem en erklæring om barnets helse til barnehagen slik at barnehagen kan legge til rette for barnet. Barnehagen må også sørge for å innhente opplysninger om barnets foreldre som er nødvendig, herunder opplysninger om foreldreansvar, daglig bosted, samvær, opplysninger av betydning for foreldrebetaling, m.m. Av hensyn til personvern må det også innhentes nødvendige samtykker. Disse samtykkene finner du i vår kommunikasjonsplattform KidPlan. Innloggingsinformasjon blir sendt foreldre / foresatte på mail.

Kontaktinformasjon til administrasjon og avdelinger finner dere på vår hjemmeside.

Vi gleder oss til hverdagen sammen med dere!