Betaling for barnehageplass

Barnehagen følger maksimalpris bestemt av regjeringen, nasjonale satser. Innbetaling for barnehageplass skal skje forskuddsvis den 1. i hver måned.

Det er støtteordninger familier kan søke om. Det er gitte kriterier som utløser dette. Se egen link under:

For å få innvilga redusert foreldrebetaling frå og med august 2022, må søknader vere kommen inn seinast 10. juni. Og helst så tidleg som mogleg før denne datoen. Dette pga. saksbehandlingstid og ferieavvikling. Ein kan allereie no begynne å legge inn søknader for hausten 2022. Søknadene gjeld ut barnehageåret og det må søkjast på nytt kvart år.

Husstandar med samla brutto årsinntekt under kr 607 750,- kan søke om redusert foreldrebetaling.

 

Ein skal altså ikkje søkje, dersom husstanden si samla brutto årsinntekt overstig kr 607 750,-

Søknad og mer informasjon her: Les meir på Bjørnafjorden si heimeside.

Se barnehagens vedtekter for vår praksis ved utestående foreldrebetaling.

Barnehagen benytter PBL sitt regnskapskontor.