Betaling for barnehageplass

Barnehagen følger maksimalpris bestemt av regjeringen, nasjonale satser. Innbetaling for barnehageplass skal skje forskuddsvis den 1. i hver måned.

Det er støtteordninger familier kan søke om. Det er gitte kriterier som utløser dette. Se egen link under:

Barnehage- foreldrebetaling og gratis kjernetid

Se barnehagens vedtekter for vår praksis ved utestående foreldrebetaling.

Maksprisen er kr 3315,- fra 1 januar 2022. 

Barnehagen benytter PBL sitt regnskapskontor.

FORELDREBETALING