Våre samarbeidsinstanser

Barnehagen har et tett og godt samarbeid med andre instanser med supplerende fagkunnskap til vår pedagogiske kompetanse.

For at barn og foreldre skal få et mest mulig helhetlig tilbud til beste for barns oppvekst og utvikling, kreves det at barnehagen samarbeider med andre tjenester og institusjoner i kommunen.  Aktuelle samarbeidspartnere kan være pedagogisk- psykologisk tjeneste, helsestasjon, barneverntjeneste og grunnskole ved barnets overgang til skole.

Tverrfaglighet og helhetlig tenkning er sentralt. Ansatte skal også gi sosialtjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten bistand i klientsaker. Bestemmelsene om taushets- og opplysningsplikt i barnehageloven og annet regelverk overholdes.

Vi er glad for at familiens hus nå også er etablert i Bjørnafjorden kommune. Mer om dette kan du lese her: 

Familiens hus - ei dør inn