Vår kvalitet- god voksentetthet sammen med barna

Personalet og deres kompetanse er barnehagens viktigste ressurs og en forutsetning for at barnehagen skal være en god arena for omsorg, lek, danning og læring.

Vi prioriterer alltid god voksentetthet sammen med barna i vårt pedagogiske arbeid.

Se oversikt over våre dyktige ansatte i menylinjen på vår hjemmeside. 

Vi er også heldige å ha faste vikarer som vi benytter ved fravær i personalgruppen, enten ved planlagt fri eller ved uforutsett sykdom. Dette er kjente voksne for barna. 

Store endringer i barnehagesektoren de siste årene har ført til et utvidet kompetansebehov for barnehagens ansatte. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver gir føringer for hvordan eier, styrer, barnehagelærere og andre ansatte skal arbeide for at alle barn skal få et barnehagetilbud av høy kvalitet. Kvalitetsutvikling i barnehagen innebærer derfor en stadig utvikling av personalets kompetanse for å sikre realisering av rammeplanens intensjoner. 

Det krever også nok voksne. Vi prioriterer vikar fra første fraværsdag hos personalet.